Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xuất nhập khẩu tại chỗ là On-spot export and import, có phiên âm cách đọc là [ɒn-spɒt ɪkˈspɔːt ənd ˈɪmˌpɔːt].

Xuất nhập khẩu tại chỗ “On-spot export and import” là quá trình thực hiện hoạt động xuất khẩu (export) và nhập khẩu (import) của hàng hóa tại cùng một địa điểm hoặc cùng một thời điểm mà không thông qua bất kỳ vùng lãnh thổ hay địa điểm trung gian nào.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xuất nhập khẩu tại chỗ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Direct export and import – Xuất nhập khẩu trực tiếp
 2. On-the-spot trade – Giao dịch tại chỗ
 3. Immediate import and export – Xuất nhập khẩu ngay lập tức
 4. Point-to-point trade – Giao dịch điểm-điểm
 5. Unmediated import-export – Nhập khẩu – Xuất khẩu không thông qua trung gian
 6. No-intermediary trade – Giao dịch không thông qua trung gian
 7. Direct shipment – Gửi hàng trực tiếp
 8. Straightforward trade – Giao dịch thẳng
 9. Nonstop export and import – Xuất nhập khẩu liên tục
 10. At-the-source import and export – Nhập khẩu – Xuất khẩu tại nguồn

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “On-spot export and import” với nghĩa là “xuất nhập khẩu tại chỗ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Our company specializes in on-spot export and import services to simplify international trade. => Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ xuất nhập khẩu tại chỗ để đơn giản hóa thương mại quốc tế.
 2. On-spot export and import procedures can expedite the movement of goods across borders. => Quy trình xuất nhập khẩu tại chỗ có thể tăng tốc việc di chuyển hàng hóa qua biên giới.
 3. This new approach to on-spot export and import has reduced shipping costs significantly. => Cách tiếp cận mới này đối với xuất nhập khẩu tại chỗ đã giảm thiểu đáng kể chi phí vận chuyển.
 4. Businesses are increasingly adopting on-spot export and import methods to save time and money. => Các doanh nghiệp ngày càng áp dụng các phương pháp xuất nhập khẩu tại chỗ để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
 5. On-spot export and import services are known for their efficiency in customs clearance. => Dịch vụ xuất nhập khẩu tại chỗ được biết đến với sự hiệu quả trong thủ tục hải quan.
 6. Our team is experienced in handling on-spot export and import logistics. => Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xử lý hệ thống logistic xuất nhập khẩu tại chỗ.
 7. On-spot export and import activities require close collaboration with customs authorities. => Các hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ yêu cầu sự hợp tác chặt chẽ với cơ quan hải quan.
 8. Real-time tracking of shipments is essential for on-spot export and import operations. => Việc theo dõi hàng hóa theo thời gian thực là quan trọng đối với các hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ.
 9. The concept of on-spot export and import simplifies the entire supply chain. => Khái niệm xuất nhập khẩu tại chỗ đơn giản hóa toàn bộ chuỗi cung ứng.
 10. On-spot export and import can help businesses respond more quickly to changing market demands. => Xuất nhập khẩu tại chỗ có thể giúp các doanh nghiệp đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thị trường thay đổi.