Xe Vận Chuyển Bánh Xích Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe vận chuyển bánh xích là Crawler Transport Vehicle, có phiên âm cách đọc là [ˈkrɔlər ˈtrænspɔrt ˈviːɪkəl].

Xe vận chuyển bánh xích “Crawler Transport Vehicle”, là một loại phương tiện di chuyển chủ yếu trong các môi trường khó khăn hoặc mặt đất không ổn định. Xe vận chuyển bánh xích có bánh xích thay vì bánh xe thông thường, điều này giúp chúng vượt qua các địa hình nghiêng, cát, bùn, tuyết và địa hình khác mà các phương tiện bánh xe không thể vượt qua một cách dễ dàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe vận chuyển bánh xích” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Crawler Carrier – Xe Vận Chuyển Bánh Xích
 2. Tracked Vehicle – Phương Tiện Theo Dõi
 3. Crawler Transporter – Xe Vận Chuyển Theo Dõi
 4. Track Laying Vehicle – Xe Lắp Đường Ray
 5. Tracked Transporter – Xe Vận Chuyển Theo Dõi
 6. Caterpillar Vehicle – Xe Có Bánh Xích
 7. Tracked Carrier – Xe Vận Chuyển Theo Dõi
 8. Tracked Hauler – Xe Kéo Dolly Theo Dõi
 9. Crawler Truck – Xe Tải Bánh Xích
 10. Crawler Lorry – Xe Bánh Xích

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Crawler Transport Vehicle” với nghĩa là “xe vận chuyển bánh xích” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Crawler Transport Vehicle is invaluable in remote construction sites with challenging terrain. => Xe Vận Chuyển Bánh Xích rất quan trọng tại các công trường xây dựng ở vùng xa với địa hình khó khăn.
 2. Crawler Transport Vehicles are known for their ability to traverse rough landscapes with ease. => Xe Vận Chuyển Bánh Xích nổi tiếng với khả năng di chuyển trên địa hình gồ ghề một cách dễ dàng.
 3. In the mining industry, the Crawler Transport Vehicle plays a crucial role in moving heavy materials. => Trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, Xe Vận Chuyển Bánh Xích đóng vai trò quan trọng trong việc di chuyển vật liệu nặng.
 4. The Crawler Transport Vehicle is often used to transport equipment to remote drilling sites. => Xe Vận Chuyển Bánh Xích thường được sử dụng để vận chuyển thiết bị đến các công trường khoan xa.
 5. The Crawler Transport Vehicle’s tracks provide stability on uneven ground. => Bánh xích của Xe Vận Chuyển Bánh Xích cung cấp tính ổn định trên mặt đất không đồng đều.
 6. Construction companies rely on Crawler Transport Vehicles for their off-road capabilities. => Các công ty xây dựng phụ thuộc vào Xe Vận Chuyển Bánh Xích vì khả năng di chuyển ngoài đường.
 7. The Crawler Transport Vehicle is equipped with a spacious cargo area for hauling heavy loads. => Xe Vận Chuyển Bánh Xích được trang bị một khu vực chở hàng rộng rãi để vận chuyển những tải trọng nặng.
 8. During the winter months, the Crawler Transport Vehicle is essential for snow removal operations. => Trong những tháng mùa đông, Xe Vận Chuyển Bánh Xích là thiết yếu cho các hoạt động gỡ tuyết.
 9. The versatility of the Crawler Transport Vehicle makes it a favorite among construction crews. => Sự linh hoạt của Xe Vận Chuyển Bánh Xích làm cho nó được ưa chuộng trong các đội công trình.
 10. Crawler Transport Vehicles are commonly used in agriculture for fieldwork and heavy hauling. => Xe Vận Chuyển Bánh Xích thường được sử dụng trong nông nghiệp cho công việc trên cánh đồng và vận chuyển tải trọng nặng.