Xe Tải Cánh Dơi Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe tải cánh dơi là Wing body truck, có phiên âm cách đọc là [wɪŋ ˈbɒdi trʌk].

Xe tải cánh dơi “Wing body truck”, là một loại xe tải có thiết kế đặc biệt với một hệ thống cánh dơi (hoặc lớp bên ngoài) có thể mở và đóng. Cánh dơi này có khả năng nâng lên và hạ xuống, tạo ra không gian lưu trữ hoặc không gian chứa hàng hóa ở bên trong thùng xe.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe tải cánh dơi” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Wing body truck – Xe tải cánh dơi
 2. Curtain-sided truck – Xe tải có bên vải
 3. Tautliner – Xe tải cánh dơi
 4. Box body truck – Xe tải thùng
 5. Enclosed truck – Xe tải kín
 6. Covered truck – Xe tải nắp kín
 7. Sliding roof truck – Xe tải nắp trượt
 8. Tarpaulin truck – Xe tải có mui bạt
 9. Roll-off truck – Xe tải lăn
 10. Canopy truck – Xe tải nắp lưới

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Wing body truck” với nghĩa là “xe tải cánh dơi” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The wing body truck is ideal for transporting delicate goods that require protection from the elements. => Xe tải cánh dơi là lựa chọn tốt để vận chuyển hàng hóa nhạy cảm cần bảo vệ khỏi yếu tố thời tiết.
 2. The company invested in a new fleet of wing body trucks to meet the growing demand for specialized cargo transport. => Công ty đã đầu tư vào một đội xe tải cánh dơi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về vận chuyển hàng hóa chuyên biệt.
 3. The wing body truck’s adjustable canopy allows for easy loading and unloading of oversized equipment. => Bạt cánh dơi có thể điều chỉnh của xe tải cánh dơi cho phép việc nạp và dỡ thiết bị cỡ lớn dễ dàng.
 4. We use a wing body truck for delivering furniture because it provides added protection against dust and moisture. => Chúng tôi sử dụng xe tải cánh dơi để giao hàng nội thất vì nó cung cấp sự bảo vệ bổ sung khỏi bụi và độ ẩm.
 5. The wing body truck’s side curtains can be rolled up to facilitate quick access to the cargo. => Rèm bên của xe tải cánh dơi có thể được cuốn lên để dễ dàng truy cập nhanh vào hàng hóa.
 6. The wing body truck is a versatile option for transporting goods of various sizes and shapes. => Xe tải cánh dơi là một lựa chọn linh hoạt để vận chuyển hàng hóa có kích thước và hình dạng đa dạng.
 7. The wing body truck’s design allows for efficient use of space inside the cargo area. => Thiết kế của xe tải cánh dơi cho phép sử dụng không gian bên trong khu vực chứa hàng hóa một cách hiệu quả.
 8. The wing body truck’s curtains can be securely fastened to protect the cargo from tampering. => Rèm của xe tải cánh dơi có thể được gắn chặt để bảo vệ hàng hóa khỏi sự can thiệp.
 9. When transporting perishable goods, the wing body truck’s sealed design ensures temperature control. => Khi vận chuyển hàng hóa dễ hỏng, thiết kế kín của xe tải cánh dơi đảm bảo kiểm soát nhiệt độ.
 10. The wing body truck is commonly used in the logistics industry for its flexibility and cargo protection features. => Xe tải cánh dơi thường được sử dụng phổ biến trong ngành logistics vì tính linh hoạt và khả năng bảo vệ hàng hóa của nó.