Xe Nâng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe nâng là Forklift, có phiên âm cách đọc là /ˈfɔːrk.lɪft/.

Xe nâng “Forklift” là một phương tiện vận chuyển và nâng hạ hàng hóa được sử dụng trong các kho hàng, cảng biển, nhà máy sản xuất, và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe nâng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Forklift truck – Xe nâng hàng
 2. Lift truck – Xe nâng
 3. Fork truck – Xe nâng hàng
 4. Material handling equipment – Thiết bị xử lý vật liệu
 5. Industrial truck – Xe công nghiệp
 6. Pallet truck – Xe nâng pallet
 7. Warehouse truck – Xe nâng kho
 8. Lifting vehicle – Xe nâng hàng
 9. Cargo lifter – Xe nâng hàng hóa
 10. Warehouse forklift – Xe nâng kho hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Forklift” với nghĩa là “xe nâng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The forklift operator carefully lifted the pallet of goods onto the truck. => Người lái xe nâng đã nâng cẩn thận pallet hàng lên xe.
 2. You should always wear the appropriate safety gear when operating a forklift. => Bạn nên luôn đội đồ bảo hộ phù hợp khi vận hành xe nâng.
 3. The warehouse relies on forklifts to move heavy items efficiently. => Nhà kho dựa vào xe nâng để di chuyển các món hàng nặng một cách hiệu quả.
 4. The forklift driver skillfully maneuvered the vehicle through the narrow aisles. => Người lái xe nâng điều khiển xe một cách khéo léo qua các lối đi hẹp.
 5. They used a forklift to unload the shipment of supplies. => Họ đã sử dụng xe nâng để dỡ bỏ lô hàng cung cấp.
 6. The forklift’s hydraulic system allows it to lift heavy loads with ease. => Hệ thống thủy lực của xe nâng cho phép nó nâng các tải trọng nặng dễ dàng.
 7. The forklift operator received training on safety procedures. => Người lái xe nâng đã được đào tạo về các quy trình an toàn.
 8. We need to rent a forklift to move those crates to the storage area. => Chúng ta cần thuê một xe nâng để di chuyển những cái thùng đó đến khu vực lưu trữ.
 9. The forklift’s forks are adjustable to accommodate different pallet sizes. => Các ngàm của xe nâng có thể điều chỉnh để phù hợp với các kích thước pallet khác nhau.
 10. The forklift was used to stack the boxes on the high shelves. => Xe nâng đã được sử dụng để xếp các thùng lên các giá đỡ cao.