Xe Nâng Tay Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe nâng tay là Hand pallet truck, có phiên âm cách đọc là /hænd ˈpælət trʌk/.

Xe nâng tay “Hand pallet truck” là xe có kích thước nhỏ gọn dùng để nâng hạ hàng hóa bằng cách dùng tay điều khiển cơ cấu thủy lực.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe nâng tay” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hand pallet truck – Xe nâng tay
 2. Pallet jack – Xe nâng tay
 3. Manual pallet lifter – Xe nâng tay
 4. Hand-operated forklift – Xe nâng tay
 5. Hand-powered pallet truck – Xe nâng tay
 6. Manual forklift truck – Xe nâng tay
 7. Pump truck – Xe nâng tay (còn gọi là “xe bơm”)
 8. Hand stacker – Xe nâng tay
 9. Manually operated pallet jack – Xe nâng tay được điều khiển bằng tay
 10. Hand-driven forklift – Xe nâng tay

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Hand pallet truck” với nghĩa là “xe nâng tay” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We use a hand pallet truck to move pallets of goods around the warehouse. => Chúng tôi sử dụng xe nâng tay để di chuyển các pallet hàng hóa trong kho.
 2. The hand pallet truck makes it easy for the warehouse staff to transport heavy items. => Xe nâng tay giúp nhân viên kho dễ dàng vận chuyển các món hàng nặng.
 3. The operator skillfully maneuvered the hand pallet truck through the narrow aisles. => Người điều khiển đã khéo léo lái xe nâng tay qua các lối đi hẹp.
 4. Hand pallet trucks are essential equipment for material handling in industrial settings. => Xe nâng tay là thiết bị quan trọng trong việc xử lý vật liệu trong môi trường công nghiệp.
 5. We need to order a new hand pallet truck because the old one is no longer functional. => Chúng ta cần đặt mua một chiếc xe nâng tay mới vì cái cũ không hoạt động nữa.
 6. The hand pallet truck allows for precise placement of pallets in the storage racks. => Xe nâng tay cho phép đặt pallet vào vị trí chính xác trên giá kho.
 7. The workers use a hand pallet truck to load and unload trucks in the shipping area. => Các công nhân sử dụng xe nâng tay để nạp và dỡ hàng từ các xe tải trong khu vực gửi hàng.
 8. Safety training is important for anyone operating a hand pallet truck. => Đào tạo về an toàn là quan trọng đối với bất kỳ ai điều khiển xe nâng tay.
 9. The hand pallet truck has a weight capacity of 2,000 kilograms. => Xe nâng tay có khả năng chịu tải trọng là 2.000 kilogram.
 10. When using a hand pallet truck, always make sure the load is evenly distributed on the forks. => Khi sử dụng xe nâng tay, luôn đảm bảo hàng hóa được phân phối đều trên các ngã tư của nó.