Xe Nâng Cắt Kéo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe nâng cắt là Scissor lift, có phiên âm cách đọc là /ˈsɪzər lɪft/.

Xe nâng cắt kéo “Scissor lift” là một loại xe công nghiệp được thiết kế để kéo hoặc đẩy các phương tiện chở hàng, pallet, hoặc xe đặc biệt khác trong các môi trường công nghiệp và nhà máy.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe nâng cắt kéo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Tugger Tractor – Xe kéo cắt kéo
 2. Tow Tractor – Xe kéo đẩy
 3. Tow Tug – Xe đẩy cắt kéo
 4. Towing Vehicle – Xe kéo hàng hóa
 5. Material Handling Tugger – Xe cắt kéo xử lý vật liệu
 6. Industrial Tugger – Xe cắt kéo công nghiệp
 7. Cargo Tug – Xe kéo hàng hóa
 8. Towing Truck – Xe tải kéo
 9. Pallet Tug – Xe kéo pallet
 10. Tugmaster – Người điều khiển xe kéo

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Scissor lift” với nghĩa là “xe nâng kéo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The construction workers used a scissor lift to reach the high ceiling. => Các công nhân xây dựng đã sử dụng xe nâng cắt kéo để đạt tới trần cao.
 2. A scissor lift is an essential piece of equipment for maintenance tasks in warehouses. => Xe nâng cắt kéo là một thiết bị quan trọng cho các công việc bảo dưỡng trong các nhà kho.
 3. The scissor lift operator carefully elevated the platform to the required height. => Người điều khiển xe nâng cắt kéo cẩn thận nâng nền tới chiều cao cần thiết.
 4. Scissor lifts are commonly used in industries such as construction and manufacturing. => Xe nâng cắt kéo thường được sử dụng trong các ngành như xây dựng và sản xuất.
 5. The scissor lift provides a stable and secure platform for working at heights. => Xe nâng cắt kéo cung cấp một nền tảng ổn định và an toàn để làm việc ở độ cao.
 6. It’s important to receive proper training before operating a scissor lift. => Quan trọng để nhận được đào tạo đúng trước khi vận hành xe nâng cắt kéo.
 7. The scissor lift’s hydraulic system allows for smooth and precise height adjustments. => Hệ thống thủy lực của xe nâng cắt kéo cho phép điều chỉnh độ cao mượt mà và chính xác.
 8. Scissor lifts are ideal for accessing overhead areas that are difficult to reach. => Xe nâng cắt kéo là lựa chọn lý tưởng để tiếp cận các khu vực trên cao khó tiếp cận.
 9. Operators should always follow safety guidelines when using a scissor lift. => Người điều khiển luôn nên tuân theo hướng dẫn về an toàn khi sử dụng xe nâng cắt kéo.
 10. The scissor lift’s compact design allows it to maneuver easily in tight spaces. => Thiết kế nhỏ gọn của xe nâng cắt kéo cho phép nó điều khiển dễ dàng trong không gian hạn chế.