Xe Máy Cày Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe máy cày là Tractor, có phiên âm cách đọc là /ˈtræktər/.

Xe máy cày “Tractor” được sử dụng để mô tả một chiếc xe nông nghiệp cung cấp sức mạnh và sức kéo cho các nhiệm vụ nông nghiệp được cơ giới hóa, đặc biệt là (và ban đầu) làm đất, và nhiều hơn thế nữa.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe máy cày” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Tractor – Xe máy cày
 2. Farm tractor – Xe máy cày nông nghiệp
 3. Agricultural tractor – Xe máy cày nông nghiệp
 4. Farm vehicle – Xe máy cày
 5. Plow – Xe máy cày
 6. Tiller – Xe máy cày
 7. Agricultural machinery – Máy móc nông nghiệp
 8. Plough – Xe máy cày
 9. Field tractor – Xe máy cày ngoại trời
 10. Soil tiller – Xe máy cày đất

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tractor” với nghĩa là “xe máy cày” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The farmer used a tractor to plow the field and prepare it for planting. => Người nông dân đã sử dụng một chiếc xe máy cày để cày đất và chuẩn bị nó cho việc trồng.
 2. Tractors are essential tools in modern agriculture, increasing efficiency and productivity. => Xe máy cày là công cụ thiết yếu trong nông nghiệp hiện đại, gia tăng hiệu suất và sản xuất.
 3. The tractor pulled a trailer loaded with hay across the farm. => Chiếc xe máy cày kéo một xe rơ moóc đầy cỏ khắp nông trại.
 4. Farmers often rely on tractors to plow, plant, and harvest their crops. => Người nông dân thường phải dựa vào xe máy cày để cày, trồng và thu hoạch mùa màng.
 5. The old tractor may not be fancy, but it gets the job done. => Chiếc xe máy cày cũ có thể không sang trọng, nhưng nó hoàn thành công việc.
 6. Tractors come in various sizes and configurations to suit different farming needs. => Có nhiều loại và cấu hình xe máy cày phù hợp với các nhu cầu nông nghiệp khác nhau.
 7. The tractor driver carefully plowed neat rows in the field. => Người lái xe máy cày cẩn thận cày ra các hàng gọn gàng trên cánh đồng.)
 8. The powerful tractor effortlessly pulled heavy equipment through the muddy terrain. => Chiếc xe máy cày mạnh mẽ dễ dàng kéo các thiết bị nặng qua địa hình đầy bùn.
 9. Modern tractors are equipped with advanced technology, making farming more efficient. => Xe máy cày hiện đại được trang bị công nghệ tiên tiến, giúp nông nghiệp trở nên hiệu quả hơn.
 10. The tractor’s engine roared to life as it began its work in the early morning light. => Động cơ của chiếc xe máy cày rống lên khi nó bắt đầu công việc vào ánh sáng buổi sáng sớm.