Xe Hút Bùn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe hút bùn là Vacuum truck, có phiên âm cách đọc là /ˈvækjum trʌk/.

Xe hút bùn “Vacuum truck” là loại xe bồn có một máy bơm và một bồn chứa. Máy bơm được thiết kế để hút chất lỏng, bùn, hoặc tương tự từ một vị trí (thường là dưới lòng đất) vào bồn chứa của xe tải.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe hút bùn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Sucker truck – Xe hút bùn
 2. Vacuum truck – Xe hút bùn
 3. Sewer truck – Xe hút bùn
 4. Septic tank truck – Xe hút bùn
 5. Sludge truck – Xe hút bùn
 6. Liquid waste truck – Xe hút bùn
 7. Wastewater truck – Xe hút bùn
 8. Cesspool truck – Xe hút bùn
 9. Portable toilet service truck – Xe hút bùn
 10. Grease trap truck – Xe hút bùn

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Vacuum truck” với nghĩa là “xe hút bùn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The vacuum truck arrived at the construction site to remove excess sludge from the pit. => Xe hút bùn đã đến công trường để loại bỏ bùn thừa từ hố.
 2. The municipality uses vacuum trucks to maintain and clean the sewer system regularly. => Hạt đô thị sử dụng xe hút bùn để bảo trì và làm sạch hệ thống cống rãnh định kỳ.
 3. The vacuum truck operator skillfully extracted the liquid waste from the septic tank. => Người điều hành xe hút bùn đã khéo léo lấy ra chất thải lỏng từ bể phốt.
 4. The vacuum truck’s powerful suction system makes it ideal for cleaning large industrial tanks. => Hệ thống hút mạnh mẽ của xe hút bùn làm cho nó lý tưởng để làm sạch các bể công nghiệp lớn.
 5. Our company provides vacuum truck services for both residential and commercial clients. => Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ xe hút bùn cho cả khách hàng dân dụng và thương mại.
 6. The vacuum truck is equipped with a filtration system to separate solids from liquids. => Xe hút bùn được trang bị hệ thống lọc để tách rắn ra khỏi lỏng.
 7. In emergency situations, the vacuum truck can quickly respond to spills and environmental cleanup. => Trong tình huống khẩn cấp, xe hút bùn có thể nhanh chóng đáp ứng để xử lý sự cố và làm sạch môi trường.
 8. The vacuum truck operator wears protective gear to ensure safety while handling hazardous materials. => Người điều hành xe hút bùn mặc đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong quá trình xử lý vật liệu nguy hiểm.
 9. Regular maintenance is essential to keep the vacuum truck’s equipment in good working condition. => Bảo dưỡng định kỳ là quan trọng để duy trì trạng thái hoạt động tốt của thiết bị của xe hút bùn.
 10. The vacuum truck industry plays a crucial role in managing and disposing of various waste materials. => Ngành công nghiệp xe hút bùn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và xử lý các loại vật liệu thải khác nhau.