Xe Cuốc Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe cuốc là Backhoe, có phiên âm cách đọc là /ˈbækˌhoʊ/.

Xe cuốc “Backhoe” là một loại máy móc xây dựng được thiết kế để đào và di chuyển đất, đá, cát, bùn, và các vật liệu khác trong quá trình xây dựng, khai thác mỏ, đào đường, và nhiều ứng dụng xây dựng khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe cuốc” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Excavator – Máy cuốc
 2. Digger – Máy đào
 3. Backhoe – Máy đào bàn đào
 4. Earthmover – Máy đào đất
 5. Power shovel – Xẻng đào năng lượng
 6. Mechanical shovel – Xẻng cơ học
 7. Construction equipment – Thiết bị xây dựng
 8. Heavy machinery – Máy móc nặng
 9. Digging machine – Máy đào
 10. Earth-moving equipment – Thiết bị đào đất

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Backhoe” với nghĩa là “máy cuốc” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The backhoe operator skillfully dug a trench for the new water pipeline. => Người điều khiển máy cuốc đã khéo léo đào một rãnh cho đường ống nước mới.
 2. The construction site had several backhoes working simultaneously. => Công trường xây dựng có nhiều máy cuốc đang làm việc đồng thời.
 3. The backhoe’s bucket can be used for digging and scooping materials. => Xửng của máy cuốc có thể được sử dụng để đào và xúc các vật liệu.
 4. The backhoe was used to clear debris from the demolished building. => Máy cuốc được sử dụng để dọn dẹp mảnh vụn từ toà nhà bị phá hủy.
 5. The operator maneuvered the backhoe with precision to avoid damaging underground utilities. => Người điều khiển máy cuốc đã thao tác máy một cách chính xác để tránh gây hỏng các tiện ích dưới lòng đất.
 6. The backhoe’s arm extended to reach a depth of over 5 meters. => Cánh máy cuốc có thể kéo dài để đạt độ sâu hơn 5 mét.
 7. The backhoe is an essential piece of equipment in the construction industry. => Máy cuốc là một thiết bị quan trọng trong ngành xây dựng.
 8. The backhoe’s hydraulic system allows for precise control of its movements. => Hệ thống thủy lực của máy cuốc cho phép kiểm soát chính xác các chuyển động của nó.
 9. The backhoe was used to dig a foundation for the new house. => Máy cuốc được sử dụng để đào móng cho ngôi nhà mới.
 10. The backhoe’s versatility makes it suitable for various excavation tasks. => Sự linh hoạt của máy cuốc làm cho nó phù hợp cho nhiều nhiệm vụ đào đất khác nhau.