Xe Bồn Tưới Cây Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe bồn tưới cây là Water tank truck, có phiên âm cách đọc là [ˈwɔtər tæŋk trʌk].

Xe bồn tưới cây “Water tank truck”, là một loại xe cung cấp nước để tưới cây, cỏ, hoặc làm ẩm đất trong quá trình chăm sóc cây trồng hoặc duy trì môi trường xanh.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe bồn tưới cây” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Water tank truck – Xe bồn nước
 2. Watering truck – Xe tưới nước
 3. Sprinkler truck – Xe phun nước
 4. Irrigation truck – Xe tưới tiêu
 5. Tree watering truck – Xe tưới cây
 6. Landscape watering truck – Xe tưới cảnh quan
 7. Garden irrigation truck – Xe tưới vườn
 8. Urban watering truck – Xe tưới đô thị
 9. Plant watering truck – Xe tưới cây trồng
 10. Greenery watering truck – Xe tưới cây xanh

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Water tank truck” với nghĩa là “xe bồn tưới cây” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The water tank truck is responsible for keeping the city’s parks and gardens well-hydrated during the dry season. => Xe bồn tưới cây đảm nhận việc duy trì sự tươi tốt cho các công viên và vườn hoa của thành phố trong mùa khô.
 2. The municipality purchased a new water tank truck to ensure proper irrigation of roadside trees. => Hành chính thành phố đã mua một chiếc xe bồn tưới cây mới để đảm bảo việc tưới cây ven đường được thực hiện đúng cách.
 3. The landscaping team uses a water tank truck to maintain the greenery in the neighborhood. => Đội ngũ thiết kế cảnh quan sử dụng xe bồn tưới cây để duy trì cảnh quan xanh mướt trong khu vực.
 4. The water tank truck arrived just in time to save the wilting crops from drought. => Chiếc xe bồn tưới cây đến đúng lúc để cứu những cây trồng đang héo úa do hạn hán.
 5. Our city’s parks department recently acquired a state-of-the-art water tank truck for efficient watering. => Sở Công viên của thành phố chúng tôi vừa mới mua một chiếc xe bồn tưới cây hiện đại để tưới nước hiệu quả.
 6. The water tank truck is equipped with a powerful sprinkler system that can cover a wide area. => Xe bồn tưới cây được trang bị hệ thống phun nước mạnh mẽ có thể tưới một khu vực rộng lớn.
 7. During the summer, the water tank truck makes regular rounds to keep the sports fields hydrated. => Trong mùa hè, xe bồn tưới cây thường thực hiện các vòng tưới đều đặn để duy trì độ ẩm cho sân thể thao.
 8. The water tank truck is an essential part of our landscaping team’s equipment. => Xe bồn tưới cây là một phần thiết yếu của trang thiết bị của đội ngũ thiết kế cảnh quan của chúng tôi.
 9. The water tank truck operates efficiently, ensuring that every plant in the nursery gets the right amount of water. => Chiếc xe bồn tưới cây hoạt động hiệu quả, đảm bảo rằng mỗi cây ở vườn cây trồng đều nhận đủ lượng nước cần thiết.
 10. The water tank truck is a valuable asset for maintaining the lush vegetation in our city’s public spaces. => Xe bồn tưới cây là tài sản quý báu để duy trì cây cỏ phong cảnh xanh mướt trong các khu vực công cộng của thành phố chúng tôi.