Xe Bồn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, xe bồn là Tank truck, có phiên âm cách đọc là /tæŋk trʌk/.

Xe bồn “Tank truck” là một loại xe có động cơ, kích thước lớn, được thiết kế đặc biệt để mang các loại chất lỏng, hàng hóa,… trên đường.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “xe bồn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Tanker – Xe bồn
 2. Tank truck – Xe bồn
 3. Tank vehicle – Xe bồn
 4. Cistern truck – Xe bồn chứa
 5. Liquid transport vehicle – Xe vận chuyển chất lỏng
 6. Container vehicle – Xe chở hàng hóa
 7. Bulk carrier – Xe chở hàng theo đường biển hoặc đường bộ
 8. Haulage vehicle – Xe chở hàng
 9. Tank transport – Xe vận chuyển chất lỏng
 10. Tanker lorry – Xe bồn

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Tank truck” với nghĩa là “xe bồn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The tank truck delivered a shipment of gasoline to the gas station. => Chiếc xe bồn đã giao một lô hàng xăng dầu tới trạm xăng.
 2. Tank trucks are commonly used for transporting various types of chemicals. => Xe bồn thường được sử dụng để vận chuyển nhiều loại hóa chất khác nhau.
 3. The tank truck is filled with drinking water for distribution to the local community. => Chiếc xe bồn được lấp đầy nước uống để phân phối cho cộng đồng địa phương.
 4. The tank truck driver carefully pumped the liquid into the storage tanks. => Tài xế của chiếc xe bồn cẩn thận bơm chất lỏng vào bể chứa.
 5. Tank trucks are essential for the transportation of bulk liquids. => Xe bồn là không thể thiếu cho việc vận chuyển chất lỏng theo đường bộ.
 6. The tank truck was used to transport a load of chemicals to the industrial plant. => Chiếc xe bồn được sử dụng để vận chuyển một lô hàng hóa chất đến nhà máy công nghiệp.
 7. Tank trucks are inspected regularly to ensure safety during transport. => Xe bồn được kiểm tra định kỳ để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển.
 8. The tank truck is equipped with specialized pumps for unloading liquids. => Chiếc xe bồn được trang bị các bơm đặc biệt để xả chất lỏng.
 9. The tank truck transported a shipment of milk from the dairy farm to the processing plant. => Chiếc xe bồn vận chuyển một lô hàng sữa từ trang trại sữa đến nhà máy chế biến.
 10. Tank trucks play a crucial role in the distribution of industrial chemicals. => Xe bồn đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối hóa chất công nghiệp.