Vận Đơn Vô Danh Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn vô danh là Bearer BL, có phiên âm cách đọc là /ˈbeərər ˈbiːˈel/.

Vận đơn vô danh “Bearer BL” – (Bearer bill of lading) là một loại vận đơn biển mà người nhận hàng không được đặt tên cụ thể. Thay vào đó, vận đơn này chỉ ghi rõ tên người vận chuyển (carrier) và không xác định người nhận hàng cuối cùng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn vô danh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Anonymous Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 2. Unnamed Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 3. No-Name Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 4. Unidentified Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 5. Undisclosed Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 6. Unspecified Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 7. Unmarked Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 8. Secret Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 9. Confidential Bill of Lading: Vận đơn vô danh.
 10. Mystery Bill of Lading: Vận đơn vô danh.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Bearer BL” với nghĩa là “vận đơn vô danh” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Bearer Bill of Lading allows the holder to claim the cargo without specifying the recipient. => Vận đơn vô danh cho phép người giữ vận đơn đòi hàng mà không cần chỉ rõ người nhận.
 2. In international trade, a Bearer BL can simplify the shipping process when the recipient is not known in advance. => Trong thương mại quốc tế, vận đơn vô danh có thể giúp đơn giản hóa quá trình vận chuyển khi người nhận hàng không biết trước.
 3. The use of a Bearer BL provides flexibility in transferring ownership of the goods during transit. => Sử dụng vận đơn vô danh mang lại tính linh hoạt trong việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa trong quá trình vận chuyển.
 4. When using a Bearer BL, it’s crucial to keep it secure since it’s similar to a blank check for cargo collection. => Khi sử dụng vận đơn vô danh, cần bảo đảm an toàn cho nó vì nó tương tự như một chi phiếu trống để đòi hàng hóa.
 5. Bearer BLs are often used in cases of auctioned or speculative cargo where the final buyer may not be known at the time of shipment. => Vận đơn vô danh thường được sử dụng trong trường hợp hàng hóa được đấu giá hoặc có tính chất đầu cơ, nơi người mua cuối cùng có thể không biết ngay khi hàng được xuất.
 6. Some countries have strict regulations on the use of Bearer BLs to prevent fraud and misuse. => Một số quốc gia có quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng vận đơn vô danh để ngăn chặn gian lận và lạm dụng.
 7. A Bearer BL can be transferred by physical possession of the document, making it a valuable negotiable instrument. => Vận đơn vô danh có thể chuyển nhượng bằng việc giữ tài liệu vật lý, biến nó thành một công cụ đàm phán có giá trị.
 8. The Bearer BL is a common choice for high-value or sensitive cargo shipments. => Vận đơn vô danh là lựa chọn phổ biến cho các lô hàng có giá trị cao hoặc nhạy cảm.
 9. When using a Bearer BL, it’s essential to have proper procedures in place to safeguard the document’s integrity. => Khi sử dụng vận đơn vô danh, cần thiết lập các quy trình phù hợp để bảo vệ tính toàn vẹn của tài liệu.
 10. The use of a Bearer BL can speed up the release of goods at the destination port when the recipient is not predetermined. => Sử dụng vận đơn vô danh có thể làm nhanh chóng việc giao nhận hàng hóa tại cảng đích khi người nhận hàng không được quyết định trước.