Vận Đơn Thứ Cấp Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn thứ cấp là House bill of lading, có phiên âm cách đọc là [haʊs bɪl ʌv ˈleɪdɪŋ].

Vận đơn thứ cấp “House Bill of Lading – viết tắt House B/L”, là một tài liệu vận tải dùng trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng đường biển hoặc đường sắt. Vận đơn thứ cấp được sử dụng khi hàng hóa được gom hàng lại từ nhiều nguồn gốc hoặc có nhiều điểm nhận và gửi trung gian.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn thứ cấp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Subsidiary Bill of Lading – Vận đơn phụ cấp.
 2. Second Bill of Lading – Vận đơn thứ hai.
 3. Back Bill of Lading – Vận đơn bổ sung.
 4. Duplicate Bill of Lading – Vận đơn sao chép.
 5. Additional Bill of Lading – Vận đơn bổ sung.
 6. Supplementary Bill of Lading – Vận đơn bổ sung.
 7. Extra Bill of Lading – Vận đơn bổ sung.
 8. Duplicate Copy of Bill of Lading – Vận đơn sao chép.
 9. Second Original Bill of Lading – Vận đơn thứ hai (bản gốc).
 10. Additional Original Bill of Lading – Vận đơn bổ sung (bản gốc).

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “House bill of lading” với nghĩa là “vận đơn thứ cấp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The House Bill of Lading serves as the primary transport document for cargo shipped under our arrangement. => Vận đơn thứ cấp được sử dụng như tài liệu vận chuyển chính cho hàng hóa được vận chuyển theo sự sắp xếp của chúng tôi.
 2. Please make sure to provide us with a copy of the House Bill of Lading once it’s issued. => Hãy đảm bảo cung cấp cho chúng tôi một bản sao của vận đơn thứ cấp sau khi nó được phát hành.
 3. The House Bill of Lading must accurately reflect the details of the cargo being shipped. => Vận đơn thứ cấp phải chính xác phản ánh các thông tin về hàng hóa đang được vận chuyển.
 4. Our company typically handles the issuance of House Bills of Lading for consolidated shipments. => Công ty của chúng tôi thường xử lý việc phát hành vận đơn thứ cấp cho các lô hàng gom chung.
 5. The House Bill of Lading is an essential document for customs clearance purposes. => Vận đơn thứ cấp là một tài liệu quan trọng cho mục đích thông quan.
 6. It’s important to ensure that the House Bill of Lading is properly endorsed and signed by the shipper. => Quan trọng phải đảm bảo rằng vận đơn thứ cấp được ký tên và ký hiệu đúng cách bởi người gửi hàng.
 7. The House Bill of Lading should be presented to the carrier upon cargo delivery. => Vận đơn thứ cấp nên được trình bày cho người vận chuyển khi giao hàng.
 8. We rely on the House Bill of Lading to trace and track shipments throughout their journey. => Chúng tôi phụ thuộc vào vận đơn thứ cấp để theo dõi và truy vết các lô hàng suốt hành trình của chúng.
 9. The House Bill of Lading acts as proof of the contract of carriage between the shipper and the carrier. => Vận đơn thứ cấp hoạt động như bằng chứng cho hợp đồng vận chuyển giữa người gửi hàng và người vận chuyển.
 10. In the event of any discrepancies or issues, please contact us immediately with a copy of the House Bill of Lading for resolution. => Trong trường hợp có bất kỳ không rõ ràng hay vấn đề nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức với một bản sao của vận đơn thứ cấp để giải quyết.