Vận Đơn Nháp Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn nháp là BL draft, có phiên âm cách đọc là /biː ˈɛl dræft/.

Vận đơn nháp “BL draft” – (Bill of lading draft) là một tài liệu tạm thời hoặc phiên bản chưa hoàn chỉnh của vận đơn (bill of lading), một trong những tài liệu quan trọng trong lĩnh vực vận tải và logistics.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn nháp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Bill of Lading Draft – Vận đơn nháp
 2. Preliminary Bill of Lading – Vận đơn nháp
 3. Provisional Bill of Lading – Vận đơn nháp
 4. Draft Bill of Lading – Vận đơn nháp
 5. Unofficial Bill of Lading – Vận đơn nháp (phiên bản không chính thức)
 6. Temporary Bill of Lading – Vận đơn nháp (tạm thời)
 7. Draft Copy of Bill of Lading – Bản sao vận đơn nháp
 8. Pre-Bill of Lading – Vận đơn nháp
 9. Rough Bill of Lading – Vận đơn nháp
 10. Bill of Lading Template – Mẫu vận đơn nháp

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “BL draft” với nghĩa là “vận đơn nháp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The shipping company provided us with the BL draft for review before finalizing the bill of lading. => Công ty vận tải đã cung cấp chúng tôi vận đơn nháp để xem xét trước khi hoàn thiện vận đơn.
 2. The BL draft includes the details of the cargo, the consignee, and the shipping terms. => Vận đơn nháp bao gồm thông tin về hàng hóa, người nhận và điều khoản vận chuyển.
 3. We need to make some adjustments to the BL draft to reflect the correct shipment date. => Chúng ta cần điều chỉnh một số thông tin trong vận đơn nháp để phản ánh ngày giao hàng chính xác.
 4. The BL draft specifies the port of loading and the port of discharge for this shipment. => Vận đơn nháp xác định cảng gốc và cảng đích cho lô hàng này.
 5. Please review the BL draft carefully and let us know if there are any changes needed. => Vui lòng xem xét vận đơn nháp một cách cẩn thận và cho chúng tôi biết nếu cần điều chỉnh.
 6. The BL draft serves as a legal document confirming the receipt and shipment of goods. => Vận đơn nháp là một tài liệu pháp lý xác nhận việc nhận và vận chuyển hàng hóa.
 7. The BL draft is usually prepared by the shipping company and sent to the exporter. => Vận đơn nháp thường được chuẩn bị bởi công ty vận tải và gửi đến người xuất khẩu.
 8. The BL draft outlines the responsibilities of both the shipper and the carrier. => Vận đơn nháp nêu rõ trách nhiệm của người gửi và người vận chuyển.
 9. Once the BL draft is finalized, it will be used to create the official bill of lading. => Khi vận đơn nháp được hoàn thiện, nó sẽ được sử dụng để tạo ra vận đơn chính thức.
 10. The BL draft is an important step in the shipping process to ensure accurate documentation. => Vận đơn nháp là một bước quan trọng trong quá trình vận chuyển để đảm bảo tài liệu được lập một cách chính xác.