Vận Đơn Không Hoàn Hảo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn không hoàn hảo là Unclean BL, có phiên âm cách đọc là /ʌnˈkliːn biː ˈɛl/.

Vận đơn không hoàn hảo “Unclean Bill of Lading – viết tắt là Unclean BL” là một loại vận đơn cho các lô hàng mà trong quá trình vận chuyển xuất hiện sự không thỏa thuận hoặc bất kỳ sự bất thường nào đối với lô hàng, thí dụ hỏng hóc, hư hại hoặc thiếu sót.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn không hoàn hảo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Unclean Bill of Lading – Vận đơn không hoàn hảo
 2. Foul Bill of Lading – Vận đơn có vấn đề
 3. Soiled Bill of Lading – Vận đơn bẩn
 4. Damaged Bill of Lading – Vận đơn bị hỏng
 5. Discrepant Bill of Lading – Vận đơn có sự không thỏa thuận
 6. Flawed Bill of Lading – Vận đơn có lỗi
 7. Nonconforming Bill of Lading – Vận đơn không tuân thủ
 8. Imperfect Bill of Lading – Vận đơn không hoàn mỹ
 9. Unusual Bill of Lading – Vận đơn có điểm bất thường
 10. Faulty Bill of Lading – Vận đơn có sai sót

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Unclean BL” với nghĩa là “vận đơn không hoàn hảo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. An unclean bill of lading may result in delays at the customs checkpoint. => Vận đơn không hoàn hảo có thể dẫn đến chậm trễ tại cửa khẩu hải quan.
 2. The unclean bill of lading contained errors that needed correction. => Vận đơn không hoàn hảo chứa sai sót cần phải sửa chữa.
 3. The shipper was responsible for the issuance of an unclean bill of lading. => Người gửi hàng chịu trách nhiệm về việc cấp vận đơn không hoàn hảo.
 4. Receiving an unclean bill of lading can complicate the cargo clearance process. => Nhận vận đơn không hoàn hảo có thể làm phức tạp quy trình làm rõ hàng hóa.
 5. The unclean bill of lading had discrepancies in the cargo description. => Vận đơn không hoàn hảo có sai chênh lệch trong mô tả hàng hóa.
 6. Dealing with an unclean bill of lading requires additional paperwork. => Xử lý vận đơn không hoàn hảo đòi hỏi thêm giấy tờ.
 7. The unclean bill of lading caused confusion among the parties involved. => Vận đơn không hoàn hảo gây nhầm lẫn giữa các bên liên quan.
 8. Clearing customs with an unclean bill of lading can be a time-consuming process. => Làm rõ hàng qua cửa khẩu hải quan với vận đơn không hoàn hảo có thể mất thời gian.
 9. The consignee was unhappy with the unclean bill of lading and requested a corrected version. => Người nhận hàng không hài lòng với vận đơn không hoàn hảo và yêu cầu phiên bản đã được sửa chữa.
 10. A clean bill of lading is preferred over an unclean one for smoother shipping procedures. => Vận đơn sạch được ưa thích hơn vận đơn không hoàn hảo để quy trình giao hàng trôi chảy hơn.