Vận Đơn Hoàn Hảo Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn hoàn hảo là Clean Bill of Lading, có phiên âm cách đọc là /kliːn bɪl əv ˈleɪdɪŋ/.

Vận đơn hoàn hảo “Clean Bill of Lading” là một tài liệu vận chuyển và thể hiện rằng hàng hóa đã được nhận và được vận chuyển mà không có các thiệt hại hoặc vấn đề về chất lượng hoặc tình trạng của hàng hóa.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn hoàn hảo” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Clean Bill of Lading – Vận đơn hoàn hảo
 2. Unblemished Bill of Lading – Vận đơn không hỏng hó
 3. Clear Bill of Lading – Vận đơn trong sạch
 4. Spotless Bill of Lading – Vận đơn không có lỗi
 5. Perfect Bill of Lading – Vận đơn hoàn thiện
 6. Pristine Bill of Lading – Vận đơn hoàn toàn nguyên vẹn
 7. Faultless Bill of Lading – Vận đơn không có lỗi
 8. Unimpaired Bill of Lading – Vận đơn không bị hỏng
 9. Flawless Bill of Lading – Vận đơn hoàn hảo
 10. Pure Bill of Lading – Vận đơn nguyên bản

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Clean Bill of Lading” với nghĩa là “vận đơn hoàn hảo” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The seller presented a Clean Bill of Lading to the buyer as evidence that the goods had been shipped without any damage. => Người bán đã trình một Vận đơn hoàn hảo cho người mua làm bằng chứng rằng hàng hóa đã được vận chuyển mà không có hỏng hó.
 2. To release the cargo at the port of destination, you will need to provide a Clean Bill of Lading. => Để giải phóng hàng tại cảng đích, bạn cần cung cấp một Vận đơn hoàn hảo.
 3. The Clean Bill of Lading indicates that the shipment was in good condition when it left the port of origin. => Vận đơn hoàn hảo cho biết rằng lô hàng đã ở trong tình trạng tốt khi rời cảng nguồn gốc.
 4. The shipping company issues a Clean Bill of Lading when there are no discrepancies or damages noted during loading. => Công ty vận tải phát hành Vận đơn hoàn hảo khi không có sự không rõ ràng hoặc hỏng hó nào được ghi chú trong quá trình tải hàng.
 5. Importers often require a Clean Bill of Lading to ensure the quality and condition of the goods received. => Người nhập khẩu thường yêu cầu một Vận đơn hoàn hảo để đảm bảo chất lượng và tình trạng của hàng hóa được nhận.
 6. A Clean Bill of Lading is essential for the smooth customs clearance of the cargo. => Vận đơn hoàn hảo là điều quan trọng để làm cho thủ tục hải quan của hàng hóa trôi chảy.
 7. The buyer refused to accept the cargo as the Bill of Lading was not clean, and damages were evident. => Người mua từ chối nhận hàng do Vận đơn không hoàn hảo và hỏng hó đã rõ ràng.
 8. The shipping agent explained that a Clean Bill of Lading is issued when the goods are in perfect condition upon loading. => Người đại diện của hãng vận tải giải thích rằng Vận đơn hoàn hảo được phát hành khi hàng hóa ở trong tình trạng hoàn hảo khi tải hàng.
 9. To claim insurance for the damaged cargo, a Clean Bill of Lading is usually required as proof. => Để đòi bồi thường cho hàng hóa bị hỏng, thường yêu cầu một Vận đơn hoàn hảo làm bằng chứng.
 10. The absence of a Clean Bill of Lading can lead to disputes between the parties involved in the shipment. => Sự thiếu Vận đơn hoàn hảo có thể dẫn đến tranh cãi giữa các bên tham gia vào lô hàng.