Vận Đơn Đích Danh Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận đơn đích danh là Straight BL, có phiên âm cách đọc là /streɪt bliː ɛl/.

Vận đơn đích danh “Straight BL”(Straight Bill of Lading), là một loại vận đơn trong lĩnh vực vận tải và logistics. Điểm đặc biệt của vận đơn đích danh là nó chỉ được phát cho một bên, thường là người mua hàng hoặc người nhận hàng, và không thể chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bên xuất bản vận đơn.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận đơn đích danh” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Bill of Lading (B/L): Vận đơn
 2. Straight Bill of Lading (SBL): Vận đơn đích danh
 3. Non-Negotiable Bill of Lading: Vận đơn không thể chuyển nhượng
 4. Named Consignee Bill of Lading: Vận đơn với người nhận tên
 5. Fixed Bill of Lading: Vận đơn cố định
 6. Non-Transferable Bill of Lading: Vận đơn không chuyển nhượng
 7. Consignee-Specific Bill of Lading: Vận đơn cụ thể cho người nhận
 8. Confirmed Bill of Lading: Vận đơn xác nhận
 9. Restricted Bill of Lading: Vận đơn hạn chế
 10. Designated Bill of Lading: Vận đơn chỉ định

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Straight BL” với nghĩa là “vận đơn đích danh” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Straight BL clearly identifies the named consignee. => Vận đơn đích danh xác định rõ người nhận tên.
 2. Please ensure that the Straight BL is issued in the consignee’s name. => Hãy đảm bảo rằng Vận đơn đích danh được phát hành vào tên người nhận.
 3. A Straight BL cannot be transferred to another party without the consignee’s consent. => Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng cho bên khác mà không có sự đồng ý của người nhận.
 4. The cargo will only be released to the consignee specified in the Straight BL. => Hàng hóa chỉ được phát ra cho người nhận được chỉ định trong Vận đơn đích danh.
 5. Straight BLs are commonly used for shipments with a fixed consignee. => Vận đơn đích danh thường được sử dụng cho các lô hàng có người nhận cố định.
 6. The Straight BL is non-negotiable and cannot be assigned to another party. => Vận đơn đích danh không thể chuyển nhượng và không thể giao cho bên khác.
 7. The Straight BL provides security for both the shipper and the consignee. => Vận đơn đích danh cung cấp bảo đảm cho cả người gửi và người nhận.
 8. Please confirm if the Straight BL has been issued with the correct consignee details. => Vui lòng xác nhận xem Vận đơn đích danh đã được phát hành với thông tin người nhận đúng chưa.
 9. When using a Straight BL, it’s crucial to ensure the accuracy of the consignee’s information. => Khi sử dụng Vận đơn đích danh, quan trọng phải đảm bảo tính chính xác của thông tin người nhận.
 10. The Straight BL must be presented for cargo release at the destination port. => Vận đơn đích danh phải được trình bày để phát ra hàng hóa tại cảng đích.