Vận Chuyển Hàng Lớn Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vận chuyển hàng lớn là Shipping large goods, có phiên âm cách đọc là [ˈʃɪpɪŋ lɑrdʒ ɡʊdz].

Vận chuyển hàng lớn “Shipping large goods” là quá trình di chuyển và giao hàng hóa có kích thước hoặc khối lượng lớn từ nơi sản xuất hoặc cung cấp đến nơi đích, sử dụng các phương tiện vận tải như xe tải, container, tàu biển, máy bay hoặc các phương tiện khác, tuỳ thuộc vào tính chất của hàng hóa và khoảng cách vận chuyển.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vận chuyển hàng lớn” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Vận chuyển hàng cồng kềnh – Transporting bulky goods
 2. Vận chuyển hàng nặng – Transporting heavy goods
 3. Vận chuyển hàng quá kích thước – Transporting oversized goods
 4. Vận chuyển hàng cồng kềnh và nặng – Transporting bulky and heavy goods
 5. Vận chuyển hàng thể tích lớn – Transporting large-volume goods
 6. Vận chuyển hàng không gian – Transporting voluminous goods
 7. Vận chuyển hàng lớn cỡ – Transporting sizable goods
 8. Vận chuyển hàng kích thước lớn – Transporting oversized-size goods
 9. Vận chuyển hàng khối lượng lớn – Transporting large-weight goods
 10. Vận chuyển hàng có kích thước và trọng lượng lớn – Transporting goods with large dimensions and weight

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Shipping large goods” với nghĩa là “vận chuyển hàng lớn” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We specialize in shipping large goods such as industrial machinery and equipment. => Chúng tôi chuyên vận chuyển hàng hóa lớn như máy móc và thiết bị công nghiệp.
 2. The company provides shipping services for large goods to various locations across the country. => Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng lớn đến nhiều địa điểm trên cả nước.
 3. Shipping large goods overseas requires careful planning and logistics management. => Vận chuyển hàng hóa lớn ra nước ngoài đòi hỏi sự lập kế hoạch cẩn thận và quản lý logistics.
 4. Our shipping company has specialized equipment for handling and transporting large goods. => Công ty vận chuyển của chúng tôi có thiết bị chuyên dụng để xử lý và vận chuyển hàng hóa lớn.
 5. Shipping large goods by sea is often cost-effective for businesses. => Vận chuyển hàng lớn bằng đường biển thường tiết kiệm chi phí đối với doanh nghiệp.
 6. Please provide the dimensions and weight of your large goods for an accurate shipping quote. => Vui lòng cung cấp kích thước và trọng lượng của hàng hóa lớn để có báo giá vận chuyển chính xác.
 7. The shipping company offers specialized packaging solutions for shipping large goods securely. => Công ty vận chuyển cung cấp các giải pháp đóng gói chuyên biệt để vận chuyển hàng lớn một cách an toàn.
 8. Our team has experience in handling the logistics of shipping large goods for construction projects. => Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc xử lý logistics khi vận chuyển hàng lớn cho các dự án xây dựng.
 9. Shipping large goods internationally requires compliance with customs regulations and documentation. => Vận chuyển hàng hóa lớn quốc tế đòi hỏi tuân thủ các quy định hải quan và tài liệu liên quan.
 10. The shipping process for large goods may involve special permits and oversized cargo handling. => Quy trình vận chuyển hàng lớn có thể đòi hỏi các giấy phép đặc biệt và quá khổ trong việc xử lý hàng hóa.