Vạch Kẻ Đường Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, vạch kẻ đường là Road Marking, có phiên âm cách đọc là /roʊd ˈmɑrkɪŋ/.

Vạch kẻ đường “Road Marking” là một dạng báo hiệu để hướng dẫn, điều khiển giao thông nhằm nâng cao an toàn và khả năng thông xe, người tham gia giao thông cần chấp hành vạch kẻ đường.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “vạch kẻ đường” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Road markings – Vạch kẻ đường
 2. Lane markings – Vạch làn đường
 3. Pavement markings – Vạch trên lòng đường
 4. Street markings – Vạch đường phố
 5. Traffic markings – Vạch giao thông
 6. Road striping – Sơn vạch đường
 7. Road paint – Sơn đường
 8. Lane dividers – Vạch phân chia làn
 9. Road lines – Đường ghi
 10. Road delineations – Sự phân biệt đường

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Road Marking” với nghĩa là “vạch kẻ đường” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The road marking on this highway is clear and well-maintained. => Vạch kẻ đường trên con đường này rõ ràng và được bảo trì đều đặn.
 2. It’s important to follow the road markings to ensure safe driving. => Quan trọng phải tuân thủ các vạch kẻ đường để đảm bảo lái xe an toàn.
 3. The road marking indicates a pedestrian crossing ahead. => Vạch kẻ đường cho biết có lề đường dành cho người đi bộ phía trước.
 4. They repainted the road markings in our neighborhood recently. => Họ vừa sơn lại vạch kẻ đường trong khu phố của chúng ta gần đây.
 5. Pay attention to the road markings when making a left turn. => Chú ý đến vạch kẻ đường khi quay trái.
 6. The road marking for a roundabout is different from a regular intersection. => Vạch kẻ đường cho vòng xuyến khác với giao lộ thông thường.
 7. The road markings faded over time, so they need to be repainted. => Vạch kẻ đường đã phai màu theo thời gian, vì vậy cần được sơn lại.
 8. It’s important to be familiar with road markings to pass the driving test. => Quan trọng phải hiểu vạch kẻ đường để thi đỗ bằng lái.
 9. The road markings in urban areas are usually more complex than in rural areas. => Vạch kẻ đường ở khu vực đô thị thường phức tạp hơn so với khu vực nông thôn.
 10. The road marking design should adhere to safety standards. => Thiết kế vạch kẻ đường nên tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.