Ủy Thác Xuất Khẩu Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, ủy thác xuất khẩu là Entrusted Export, có phiên âm cách đọc là /ɪnˈtrʌstɪd ɪkˈspɔrt/.

Ủy thác xuất khẩu “Entrusted Export” là một hình thức kinh doanh quốc tế trong đó một công ty hoặc tổ chức xuất khẩu giao việc xuất khẩu hàng hóa của họ cho một công ty xuất khẩu khác hoặc một đại lý.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “ủy thác xuất khẩu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Outsourced Export – Xuất khẩu được giao ngoài
 2. Export Commission – Xuất khẩu hoa hồng
 3. Export Agency – Công ty ủy thác xuất khẩu
 4. Export Proxy – Đại lý xuất khẩu
 5. Export Delegation – Ủy thác xuất khẩu
 6. Export Mandate – Ủy quyền xuất khẩu
 7. Export Representation – Đại diện xuất khẩu
 8. Export Proxy – Đại lý xuất khẩu
 9. Export Facilitation – Hỗ trợ xuất khẩu
 10. Export Partnership – Đối tác xuất khẩu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Entrusted Export” với nghĩa là “ủy thác xuất khẩu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The company specializes in entrusted export, helping other businesses reach international markets. => Công ty chuyên về ủy thác xuất khẩu, giúp các doanh nghiệp khác tiếp cận thị trường quốc tế.
 2. Our role is to facilitate entrusted export transactions for various overseas clients. => Vai trò của chúng tôi là tạo điều kiện cho các giao dịch ủy thác xuất khẩu cho nhiều khách hàng nước ngoài.
 3. Entrusted export can be a beneficial strategy for companies looking to expand their global presence. => Ủy thác xuất khẩu có thể là một chiến lược có lợi cho các công ty muốn mở rộng mặt bằng toàn cầu.
 4. The success of an entrusted export relationship relies on trust and effective communication. => Sự thành công của một mối quan hệ ủy thác xuất khẩu phụ thuộc vào lòng tin và giao tiếp hiệu quả.
 5. Many small businesses prefer entrusted export arrangements to manage their international sales. => Nhiều doanh nghiệp nhỏ thích sử dụng hình thức ủy thác xuất khẩu để quản lý bán hàng quốc tế.
 6. Entrusted export services offer convenience and expertise for businesses entering foreign markets. => Dịch vụ ủy thác xuất khẩu cung cấp sự tiện lợi và chuyên môn cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường nước ngoài.
 7. Our company has a strong track record in entrusted export, ensuring the smooth flow of goods abroad. => Công ty của chúng tôi có một lịch sử mạnh mẽ về ủy thác xuất khẩu, đảm bảo việc hàng hóa xuất khẩu diễn ra một cách suôn sẻ.
 8. Entrusted export partners should align their goals and expectations for a mutually beneficial relationship. => Các đối tác ủy thác xuất khẩu nên điều chỉnh mục tiêu và kỳ vọng của họ để đảm bảo mối quan hệ có lợi cho cả hai bên.
 9. Our dedicated team handles entrusted export logistics, ensuring timely deliveries to clients worldwide. => Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi xử lý các vấn đề vận chuyển ủy thác xuất khẩu, đảm bảo giao hàng đúng hẹn cho khách hàng trên khắp thế giới.
 10. Entrusted export can simplify the process of entering new markets and minimize the risks involved. => Ủy thác xuất khẩu có thể đơn giản hóa quy trình gia nhập thị trường mới và giảm thiểu các rủi ro liên quan.