Trung Chuyển Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, trung chuyển hàng hóa là Transshipment of goods, có phiên âm cách đọc là [trænzˈʃɪpmənt ʌv ɡʊdz].

Trung chuyển hàng hóa “Transshipment of goods” là quá trình vận chuyển hàng hóa từ một phương tiện hoặc một vị trí đến một phương tiện hoặc vị trí khác trong quá trình vận tải.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “trung chuyển hàng hóa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Transshipment: Trung chuyển hàng hóa
 2. Cargo transshipment: Trung chuyển hàng hóa
 3. Goods transfer: Chuyển hàng hóa
 4. Freight transshipment: Trung chuyển hàng hóa
 5. Transfer of goods: Chuyển hàng hóa
 6. Cargo transfer: Chuyển hàng hóa
 7. Transloading: Trung chuyển hàng hóa
 8. Goods relocation: Chuyển hàng hóa
 9. Transfer and distribution: Chuyển và phân phối hàng hóa
 10. Freight transfer point: Điểm trung chuyển hàng hóa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Transshipment of goods” với nghĩa là “trung chuyển hàng hóa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Transshipment of goods between ports is a common practice in international trade. => Trung chuyển hàng hóa giữa các cảng là một thực tiễn phổ biến trong thương mại quốc tế.
 2. Efficient transshipment of goods can reduce transit times and transportation costs. => Trung chuyển hàng hóa hiệu quả có thể giảm thiểu thời gian trung chuyển và chi phí vận chuyển.
 3. The transshipment of goods at major logistics hubs is essential for global supply chains. => Trung chuyển hàng hóa tại các trung tâm logistics lớn là quan trọng đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
 4. Customs procedures play a crucial role in the transshipment of goods between countries. => Thủ tục hải quan đóng vai trò quan trọng trong trung chuyển hàng hóa giữa các quốc gia.
 5. The transshipment of goods at the central distribution center ensures efficient delivery to retailers. => Trung chuyển hàng hóa tại trung tâm phân phối đảm bảo việc giao hàng hiệu quả cho các cửa hàng bán lẻ.
 6. Transshipment of goods may involve transferring cargo from one mode of transport to another. => Trung chuyển hàng hóa có thể bao gồm việc chuyển chất hàng từ một phương tiện vận chuyển sang phương tiện khác.
 7. International trade relies on the seamless transshipment of goods across borders. => Thương mại quốc tế dựa vào sự trôi chảy trong việc trung chuyển hàng hóa qua biên giới.
 8. Transshipment of goods can take place at ports, airports, or railway terminals. => Trung chuyển hàng hóa có thể xảy ra tại các cảng, sân bay hoặc ga đường sắt.
 9. The transshipment of goods requires efficient logistics and transportation management. => Trung chuyển hàng hóa đòi hỏi quản lý logistics và vận tải hiệu quả.
 10. Efficient transshipment of goods helps minimize delays and ensures timely delivery to customers. => Trung chuyển hàng hóa hiệu quả giúp giảm thiểu sự trễ và đảm bảo giao hàng đúng thời hạn cho khách hàng.