Trạm Vận Chuyển Container Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, trạm vận chuyển container là Container Freight Station, có phiên âm cách đọc là /kənˈteɪnər freɪt ˈsteɪʃən/.

Trạm vận chuyển container “Container Freight Station – CFS”, là một cơ sở hoặc trạm tại cảng biển hoặc nơi khác, nơi hàng hóa được nạp vào hoặc xuất khỏi container, được xếp dỡ, lập trình hoặc xử lý trước khi chúng được giao cho vận chuyển tiếp theo.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “trạm vận chuyển container” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Container Terminal – Cảng Container
 2. Container Depot – Bãi Container
 3. Container Freight Station – Trạm Container
 4. Container Handling Center – Trung Tâm Xử Lý Container
 5. Container Yard – Bãi Container
 6. Container Transfer Station – Trạm Giao Nhận Container
 7. Container Processing Facility – Cơ Sở Xử Lý Container
 8. Container Logistics Center – Trung Tâm Logistics Container
 9. Container Intermodal Facility – Trạm Chuyển Tiếp Đa Phương Thức Container
 10. Container Hub – Trung Tâm Gom Container

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Container Freight Station” với nghĩa là “trạm vận chuyển container” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Container Freight Station is where containers are loaded and unloaded for further transportation. => Trạm Vận Chuyển Container là nơi các container được nạp và giải nạp để vận chuyển tiếp.
 2. The Container Freight Station plays a crucial role in the logistics chain, ensuring the smooth flow of goods. => Trạm Vận Chuyển Container đóng vai trò quan trọng trong chuỗi logistics, đảm bảo luồng hàng hóa diễn ra trơn tru.
 3. Container Freight Stations are equipped with modern facilities to handle various types of cargo efficiently. => Trạm Vận Chuyển Container được trang bị các cơ sở hiện đại để xử lý hiệu quả nhiều loại hàng hóa.
 4. At the Container Freight Station, containers are inspected for compliance with safety and customs regulations. => Tại Trạm Vận Chuyển Container, container được kiểm tra để tuân thủ các quy định về an toàn và hải quan.
 5. The Container Freight Station is responsible for the temporary storage of containers before they are loaded onto ships. => Trạm Vận Chuyển Container chịu trách nhiệm lưu trữ tạm thời các container trước khi chúng được nạp lên tàu.
 6. Many importers and exporters rely on the services provided by Container Freight Stations to streamline their supply chain. => Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu phụ thuộc vào dịch vụ của Trạm Vận Chuyển Container để tối ưu hóa chuỗi cung ứng của họ.
 7. The Container Freight Station operates 24/7 to ensure continuous cargo handling. => Trạm Vận Chuyển Container hoạt động 24/7 để đảm bảo xử lý hàng hóa liên tục.
 8. Containers arriving at the Container Freight Station are carefully inspected for any damages or irregularities. => Các container đến Trạm Vận Chuyển Container được kiểm tra cẩn thận để phát hiện bất kỳ hỏng hóc hoặc không đều đặn nào.
 9. Container Freight Stations are strategically located near major ports and transportation hubs. => Trạm Vận Chuyển Container được đặt tại vị trí chiến lược gần các cảng lớn và trung tâm vận chuyển.
 10. The Container Freight Station staff works diligently to ensure the efficient handling of cargo and minimize delays. => Nhân viên của Trạm Vận Chuyển Container làm việc chăm chỉ để đảm bảo xử lý hàng hóa hiệu quả và giảm thiểu sự trễ.