Tốc Độ Tối Đa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tốc độ tối đa là Max speed, có phiên âm cách đọc là [mæks spiːd].

Tốc độ tối đa “Max speed” là mức tối đa của tốc độ mà một phương tiện hoặc thiết bị có thể đạt được trong điều kiện bình thường. Nó thường được xác định bởi các quy định luật lệ giao thông hoặc các hạn chế kỹ thuật được áp dụng cho phương tiện cụ thể.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tốc độ tối đa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Maximum speed – Tốc độ tối đa
 2. Top speed – Tốc độ tối đa
 3. Highest speed – Tốc độ cao nhất
 4. Maximum velocity – Vận tốc tối đa
 5. Fastest allowable speed – Tốc độ cho phép nhanh nhất
 6. Speed limit – Giới hạn tốc độ
 7. Legal speed – Tốc độ hợp pháp
 8. Max rate of speed – Tốc độ tối đa
 9. Velocity limit – Giới hạn vận tốc
 10. Fastest legal speed – Tốc độ hợp pháp nhanh nhất

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Max speed” với nghĩa là “tốc độ tối đa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The car’s max speed is 220 kilometers per hour. => Tốc độ tối đa của chiếc ô tô là 220 ki-lô-mét mỗi giờ.
 2. Please observe the max speed limit on this highway. => Vui lòng tuân thủ giới hạn tốc độ tối đa trên cao tốc này.
 3. The aircraft’s max speed is impressive, allowing it to cover long distances in a short time. => Tốc độ tối đa của máy bay ấn tượng, cho phép nó bay xa trong thời gian ngắn.
 4. Drivers should be aware of the max speed in residential areas to ensure safety. => Người lái xe nên biết về tốc độ tối đa trong khu vực dân cư để đảm bảo an toàn.
 5. This bike’s max speed makes it perfect for racing enthusiasts. => Tốc độ tối đa của chiếc xe đạp này làm cho nó hoàn hảo cho những người yêu thích đua xe.
 6. The speedometer displays the current and max speed of the vehicle. => Đồng hồ tốc độ hiển thị tốc độ hiện tại và tốc độ tối đa của xe.
 7. Safety regulations often set specific max speed limits for different types of vehicles. => Quy định về an toàn thường đặt giới hạn tốc độ tối đa cụ thể cho các loại phương tiện khác nhau.
 8. To achieve max speed, the driver must shift gears effectively. => Để đạt được tốc độ tối đa, người lái xe phải chuyển số hiệu quả.
 9. The boat reached its max speed as it sped across the lake. => Chiếc thuyền đạt tốc độ tối đa khi chạy qua hồ.
 10. The racecar’s max speed is an incredible 300 miles per hour. => Tốc độ tối đa của chiếc xe đua là 300 dặm mỗi giờ, đầy ấn tượng.