Tốc Độ Phản Ứng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tốc độ phản ứng là Reaction rate, có phiên âm cách đọc là /riˈækʃən reɪt/.

Tốc độ phản ứng “Reaction rate” là một khái niệm trong hóa học và khoa học vật lý, dùng để mô tả tốc độ mà các chất tham gia trong một phản ứng hóa học hoặc vật lý tương tác với nhau. Nó thường được đo bằng đơn vị thời gian, ví dụ là m/s (mét trên giây) hoặc mol/(lít·giây) trong trường hợp của phản ứng hóa học.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tốc độ phản ứng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Reaction rate – Tốc độ phản ứng
 2. Rate of reaction – Tốc độ phản ứng
 3. Reaction speed – Tốc độ phản ứng
 4. Reactivity – Tính phản ứng
 5. Speed of response – Tốc độ phản ứng
 6. Response time – Thời gian phản ứng
 7. Reacting rate – Tốc độ phản ứng
 8. Reaction velocity – Tốc độ phản ứng
 9. Kinetics – Động học
 10. Responsiveness – Khả năng phản ứng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Reaction rate” với nghĩa là “tốc độ phản ứng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The reaction rate of this chemical process increases with temperature. => Tốc độ phản ứng của quá trình hóa học này tăng theo nhiệt độ.
 2. We need to study the reaction rate to understand how fast the reaction occurs. => Chúng ta cần nghiên cứu tốc độ phản ứng để hiểu cách phản ứng xảy ra nhanh chóng hay chậm.
 3. The reaction rate can be affected by the concentration of reactants. => Tốc độ phản ứng có thể bị ảnh hưởng bởi nồng độ của các chất tham gia.
 4. Understanding the reaction rate is essential for optimizing industrial processes. => Hiểu biết về tốc độ phản ứng là điều quan trọng để tối ưu hóa quy trình công nghiệp.
 5. Catalysts are often used to increase the reaction rate. => Xúc tác thường được sử dụng để tăng tốc độ phản ứng.
 6. The reaction rate of this enzyme-catalyzed reaction is quite high. => Tốc độ phản ứng của phản ứng được xúc tác bởi enzyme này khá cao.
 7. Chemists study reaction rates to develop new drugs and medicines. => Nhà hóa học nghiên cứu tốc độ phản ứng để phát triển các loại thuốc và dược phẩm mới.
 8. A decrease in temperature may slow down the reaction rate. => Sự giảm nhiệt độ có thể làm chậm tốc độ phản ứng.
 9. The reaction rate constant is a key parameter in chemical kinetics. => Hằng số tốc độ phản ứng là một tham số quan trọng trong động học học hóa học.
 10. Factors like surface area and pressure can also influence the reaction rate. => Các yếu tố như diện tích bề mặt và áp suất cũng có thể ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.