Tốc Độ Băng Tải Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tốc độ băng tải là Conveyor speed, có phiên âm cách đọc là [kənˈveɪər spiːd].

Tốc độ băng tải “Conveyor speed” là một đặc tính quan trọng trong việc vận chuyển và xử lý hàng hóa trong các hệ thống băng tải. Nó đo lường tốc độ di chuyển của băng tải, thường được biểu thị trong đơn vị đo lường như mét trên giây (m/s), feet trên giây (ft/s), hoặc mét trên phút (m/min).

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tốc độ băng tải” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Conveyor speed – Tốc độ băng tải
 2. Belt conveyor speed – Tốc độ băng tải
 3. Conveyor belt velocity – Vận tốc băng tải
 4. Transporter belt speed – Tốc độ băng tải
 5. Conveyor system rate – Tốc độ hệ thống băng tải
 6. Conveyor motion speed – Tốc độ chuyển động băng tải
 7. Material handling conveyor rate – Tốc độ xử lý vật liệu trên băng tải
 8. Conveyor velocity – Vận tốc băng tải
 9. Speed of conveyor equipment – Tốc độ của thiết bị băng tải
 10. Conveyor belt system speed – Tốc độ hệ thống băng tải

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Conveyor speed” với nghĩa là “tốc độ băng tải” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The conveyor speed can be adjusted to control the flow of materials. => Tốc độ băng tải có thể điều chỉnh để kiểm soát luồng vật liệu.
 2. Increasing the conveyor speed will result in higher production rates. => Tăng tốc độ băng tải sẽ dẫn đến tỷ lệ sản xuất cao hơn.
 3. It’s important to maintain the optimal conveyor speed for efficient operations. => Quan trọng để duy trì tốc độ băng tải tối ưu để hoạt động hiệu quả.
 4. Workers should be trained to operate the machinery at different conveyor speeds. => Người lao động nên được đào tạo để vận hành máy móc ở các tốc độ băng tải khác nhau.
 5. The conveyor speed can be fine-tuned for specific tasks. => Tốc độ băng tải có thể được điều chỉnh tinh chỉnh cho các nhiệm vụ cụ thể.
 6. Safety measures should be in place to protect employees working near conveyor systems at high speeds. => Biện pháp an toàn nên được áp dụng để bảo vệ nhân viên làm việc gần các hệ thống băng tải ở tốc độ cao.
 7. Proper maintenance is essential to ensure the consistent conveyor speed. => Bảo dưỡng đúng cách là cần thiết để đảm bảo tốc độ băng tải ổn định.
 8. Adjusting the conveyor speed may reduce energy consumption. => Việc điều chỉnh tốc độ băng tải có thể giảm tiêu thụ năng lượng.
 9. The conveyor speed is a critical factor in the logistics of our production process. => Tốc độ băng tải là một yếu tố quan trọng trong quy trình sản xuất và logistics của chúng tôi.
 10. Engineers are constantly working to improve conveyor speed and efficiency. => Các kỹ sư luôn làm việc để cải thiện tốc độ và hiệu suất của băng tải.