Thuế Xuất Nhập Khẩu Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, thuế xuất nhập khẩu là Import and Export tax, có phiên âm cách đọc là [ɪmˈpɔːrt ənd ˈɛkspɔːrt tæks].

Thuế xuất nhập khẩu “Import and Export tax” là một loại thuế mà chính phủ áp dụng đối với hàng hóa được xuất khẩu hoặc nhập khẩu vào quốc gia. Thuế này có thể được tính theo một tỷ lệ cố định dựa trên giá trị hoặc khối lượng của hàng hóa hoặc có thể được tính toán dựa trên các quy tắc và hiệp định thương mại quốc tế.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “thuế xuất nhập khẩu” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Customs duty – Thuế hải quan
 2. Tariff – Thuế quan
 3. Import tax – Thuế nhập khẩu
 4. Export tax – Thuế xuất khẩu
 5. Trade tax – Thuế thương mại
 6. Import duty – Thuế nhập khẩu
 7. Excise tax – Thuế tiêu thụ
 8. Border tax – Thuế biên giới
 9. International trade tax – Thuế quốc tế
 10. Trade tariff – Thuế thương mại

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Import and Export tax” với nghĩa là “thuế xuất nhập khẩu” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The government has imposed a new Import and Export tax to regulate trade. => Chính phủ đã áp đặt một khoản thuế xuất nhập khẩu mới để điều tiết thương mại.
 2. Import and Export tax rates may vary depending on the type of goods being traded. => Các mức thuế xuất nhập khẩu có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hàng hóa đang được giao dịch.
 3. The company had to pay a significant amount of Import and Export tax for its international shipments. => Công ty phải trả một số tiền lớn cho thuế xuất nhập khẩu cho các lô hàng quốc tế.
 4. Some countries offer incentives to businesses by reducing Import and Export tax on certain products. => Một số quốc gia có các chương trình khuyến mãi cho doanh nghiệp bằng cách giảm thuế xuất nhập khẩu đối với một số sản phẩm cụ thể.
 5. The customs department is responsible for collecting Import and Export taxes at the border. => Bộ phận hải quan chịu trách nhiệm thu thập thuế xuất nhập khẩu tại biên giới.
 6. Understanding the regulations related to Import and Export tax is crucial for international traders. => Hiểu rõ các quy định liên quan đến thuế xuất nhập khẩu là quan trọng đối với các nhà thương mại quốc tế.
 7. Businesses often hire experts to help them navigate the complexities of Import and Export tax laws. => Các doanh nghiệp thường thuê các chuyên gia để giúp họ điều hướng qua những phức tạp của luật thuế xuất nhập khẩu.
 8. The government is considering changes to the Import and Export tax system to stimulate economic growth. => Chính phủ đang xem xét thay đổi hệ thống thuế xuất nhập khẩu để kích thích sự phát triển kinh tế.
 9. It’s important for importers and exporters to budget for Import and Export taxes when planning their operations. => Quan trọng cho các người nhập khẩu và xuất khẩu là dự phòng cho thuế xuất nhập khẩu khi lập kế hoạch hoạt động của họ.
 10. Non-compliance with Import and Export tax regulations can lead to penalties and legal issues. => Không tuân theo quy định về thuế xuất nhập khẩu có thể dẫn đến mức phạt và vấn đề pháp lý.