Thẻ Kho Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, thẻ kho là Warehouse Card, có phiên âm cách đọc là [ˈweərˌhaʊs kɑrd].

Thẻ kho “Warehouse Card”, là một tài liệu hoặc thẻ thường được sử dụng trong quản lý và kiểm soát hàng tồn kho trong một kho lưu trữ hoặc kho hàng. Thẻ kho chứa thông tin quan trọng về các sản phẩm hoặc hàng hóa được lưu trữ trong kho

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “thẻ kho” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Inventory Card – Thẻ tồn kho
 2. Stock Card – Thẻ hàng tồn
 3. Warehouse Record – Sổ kho
 4. Storage Card – Thẻ lưu trữ
 5. Inventory Record – Bản ghi tồn kho
 6. Stock Record – Bản ghi hàng tồn
 7. Store Card – Thẻ cửa hàng
 8. Warehouse Inventory Card – Thẻ tồn kho trong kho
 9. Inventory Tag – Thẻ tồn kho hoặc Thẻ nhãn tồn kho
 10. Stock Control Card – Thẻ kiểm soát hàng tồn

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Warehouse Card” với nghĩa là “thẻ kho” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I need to update the Warehouse Card for the new shipment of products. => Tôi cần cập nhật thẻ kho cho lô hàng sản phẩm mới.
 2. The Warehouse Card contains all the essential information about the stored items. => Thẻ kho chứa tất cả thông tin cần thiết về các mặt hàng được lưu trữ.
 3. Please check the Warehouse Card to find the exact location of the equipment. => Xin hãy kiểm tra thẻ kho để tìm vị trí chính xác của thiết bị.
 4. Our Warehouse Card system helps us keep track of inventory efficiently. => Hệ thống thẻ kho của chúng tôi giúp chúng tôi theo dõi hàng tồn kho một cách hiệu quả.
 5. The Warehouse Card should be updated regularly to reflect changes in stock levels. => Thẻ kho cần được cập nhật định kỳ để phản ánh các thay đổi về mức tồn kho.
 6. We use a barcode scanner to quickly access information on the Warehouse Card. => Chúng tôi sử dụng máy quét mã vạch để truy cập thông tin trên thẻ kho một cách nhanh chóng.
 7. The Warehouse Card is an essential tool for inventory management. => Thẻ kho là một công cụ quan trọng trong quản lý tồn kho.
 8. When products are received, they are checked against the Warehouse Card for accuracy. => Khi sản phẩm được nhận, chúng được kiểm tra so với thẻ kho để đảm bảo tính chính xác.
 9. We rely on the information stored in the Warehouse Card to fulfill customer orders. => Chúng tôi dựa vào thông tin lưu trữ trong thẻ kho để thực hiện đơn hàng của khách hàng.
 10. The Warehouse Card is a key part of our logistics and supply chain management. => Thẻ kho là một phần quan trọng của quản lý logistics và chuỗi cung ứng của chúng tôi.