Tàu Đổ Bộ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tàu đổ bộ là Landing Craft, có phiên âm cách đọc là /ˈlændɪŋ kræft/.

Tàu đổ bộ “Landing Craft” là một loại tàu được thiết kế đặc biệt để chở quân và thiết bị từ tàu chiến hoặc tàu vận tải đến bờ biển và thực hiện quá trình đổ bộ quân sự hoặc thả quân đội lên bờ. Chúng thường có thân thấp, bề mặt phẳng, và có khả năng tiếp cận bờ biển mà không cần cảng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tàu đổ bộ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Landing craft – Tàu đổ bộ
 2. Amphibious craft – Tàu đổ bộ
 3. Assault boat – Tàu đổ bộ
 4. Landing vessel – Tàu đổ bộ
 5. Troop transport – Tàu vận chuyển quân đội
 6. Beachhead landing craft – Tàu đổ bộ tại bãi biển
 7. Amphibious ship – Tàu đổ bộ
 8. LST (Landing Ship, Tank) – Tàu đổ bộ, vận tải xe tăng
 9. Naval landing craft – Tàu đổ bộ hải quân
 10. Military landing vessel – Tàu đổ bộ quân sự

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Landing Craft” với nghĩa là “tàu đổ bộ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The landing craft carried troops and equipment to the beach during the D-Day invasion. => Tàu đổ bộ đã chở quân đội và thiết bị tới bãi biển trong cuộc xâm lược D-Day.
 2. Landing craft play a crucial role in amphibious warfare, allowing for the rapid deployment of forces. => Tàu đổ bộ đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh lưỡng cư, cho phép triển khai nhanh chóng các lực lượng.
 3. The Navy deployed landing craft to transport humanitarian aid to the disaster-stricken area. => Hải quân triển khai tàu đổ bộ để vận chuyển viện trợ nhân đạo đến khu vực bị thiên tai tàn phá.
 4. Landing craft are designed to navigate shallow waters and deliver troops directly to the shore. => Tàu đổ bộ được thiết kế để đi qua nước nông và đưa quân đội trực tiếp tới bờ biển.
 5. During training exercises, soldiers practice embarking and disembarking from landing craft. => Trong các bài tập huấn luyện, binh sĩ thực hành lên và xuống tàu đổ bộ.
 6. The landing craft made a swift and efficient beach landing, securing the area for the troops. => Tàu đổ bộ đã thực hiện một cuộc đổ bộ nhanh chóng và hiệu quả, bảo vệ khu vực cho quân đội.
 7. Landing craft are essential for conducting maritime raids and seizing enemy-held coastal positions. => Tàu đổ bộ là điều cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công biển và chiếm các vị trí duyên hải bị quân địch kiểm soát.
 8. The landing craft were well-maintained and fully equipped for the upcoming military operation. => Tàu đổ bộ đã được bảo dưỡng tốt và trang bị đầy đủ cho cuộc chiến địa phương sắp tới.
 9. These landing craft can transport both troops and vehicles to the shore, making them versatile assets in amphibious operations. => Những tàu đổ bộ này có thể vận chuyển cả quân đội và phương tiện lên bờ, biến chúng thành tài sản linh hoạt trong các hoạt động lưỡng cư.
 10. The landing craft swiftly delivered humanitarian supplies to the isolated coastal community. => Tàu đổ bộ đã nhanh chóng vận chuyển cung cấp viện trợ nhân đạo đến cộng đồng duyên hải cách li.