Tàu Chợ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tàu chợ là Liner, có phiên âm cách đọc là /ˈlaɪnər/.

Tàu chợ “Liner” còn được gọi là tàu liên lạc, là một loại tàu hàng chở hàng hóa từ một cảng tới các cảng khác theo một lịch trình đều đặn. Chúng thường hoạt động theo các tuyến đường cố định và có thể chở nhiều loại hàng hóa khác nhau.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tàu chợ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Market boat – Tàu chợ.
 2. Floating market boat – Tàu chợ nổi.
 3. Vendor boat – Tàu của người bán hàng.
 4. Merchant boat – Tàu thương gia.
 5. Bazaar boat – Tàu chợ phiên.
 6. Hawker boat – Tàu đám rong.
 7. Peddler boat – Tàu của người rong ruổi bán hàng.
 8. Street market boat – Tàu chợ đường phố.
 9. Water market boat – Tàu chợ nước.
 10. Canal market boat – Tàu chợ ven kênh.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Liner” với nghĩa là “tàu chợ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The liner departed from the port of Singapore, heading to Los Angeles. => Tàu chợ khởi hành từ cảng Singapore, hướng đến Los Angeles.
 2. Liner shipping companies operate regular routes between major ports around the world. => Các công ty vận tải tàu chợ hoạt động trên các tuyến đường thường xuyên giữa các cảng lớn trên toàn cầu.
 3. The liner industry is essential for global trade, ensuring the efficient transport of goods. => Ngành công nghiệp tàu chợ là quan trọng đối với thương mại toàn cầu, đảm bảo vận chuyển hàng hóa hiệu quả.
 4. Liner vessels are designed to carry containers, making them ideal for transporting a variety of cargo. => Tàu chợ được thiết kế để vận chuyển container, làm cho chúng lý tưởng cho việc vận chuyển nhiều loại hàng hóa.
 5. The liner service from Hong Kong to Shanghai is known for its reliability and punctuality. => Dịch vụ tàu chợ từ Hong Kong đến Shanghai nổi tiếng với tính đáng tin cậy và đúng giờ.
 6. Liner vessels are a common sight in major ports, loading and unloading cargo day and night. => Tàu chợ thường xuyên xuất hiện tại các cảng lớn, nạp và dỡ hàng hóa cả ngày lẫn đêm.
 7. Liner companies offer comprehensive logistics solutions to streamline the supply chain. => Các công ty tàu chợ cung cấp các giải pháp logistics toàn diện để tối ưu hóa chuỗi cung ứng.
 8. The liner industry has seen significant growth in recent years due to increased global trade. => Ngành công nghiệp tàu chợ đã trải qua sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây do thương mại toàn cầu gia tăng.
 9. Liner vessels are equipped with advanced technology to track and monitor cargo in real-time. => Tàu chợ được trang bị công nghệ tiên tiến để theo dõi và giám sát hàng hóa theo thời gian thực.
 10. The liner route connects major ports in Asia, Europe, and North America, facilitating trade between continents. => Tuyến đường tàu chợ kết nối các cảng lớn ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, giúp thúc đẩy thương mại giữa các lục địa.