Tải Trọng Tối Đa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tải trọng tối đa là Maximum load, có phiên âm cách đọc là /ˈmæksɪməm loʊd/.

Tải trọng tối đa “Maximum load” là trọng lượng tối đa mà một phương tiện, thiết bị hoặc cơ cấu nào đó có thể chịu được hoặc được phép chở hoặc vận chuyển mà không gây hỏng hóc hoặc vượt quá giới hạn an toàn.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tải trọng tối đa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Weight Capacity: Khả năng chịu trọng lượng.
 2. Load Limit: Giới hạn tải trọng.
 3. Bearing Capacity: Khả năng chịu tải.
 4. Maximum Weight: Trọng lượng tối đa.
 5. Capacity Threshold: Ngưỡng chịu tải.
 6. Load-Bearing: Chịu trọng lượng.
 7. Weight Limit: Giới hạn trọng lượng.
 8. Safe Load: Tải trọng an toàn.
 9. Overload: Quá tải.
 10. Structural Integrity: Tính toàn vẹn cấu trúc.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Maximum load” với nghĩa là “tải trọng tối đa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The maximum load for this elevator is 1000 kilograms. => Tải trọng tối đa cho thang máy này là 1000 kilôgam.
 2. Make sure you don’t exceed the maximum load capacity of the truck. => Đảm bảo bạn không vượt quá khả năng tải trọng tối đa của xe tải.
 3. The bridge has a maximum load limit to ensure safety. => Cầu có giới hạn tải trọng tối đa để đảm bảo an toàn.
 4. Please check the label for the maximum load of this shelf. => Vui lòng kiểm tra nhãn để biết tải trọng tối đa của kệ này.
 5. The airplane’s maximum load includes both passengers and cargo. => Tải trọng tối đa của máy bay bao gồm cả hành khách và hàng hóa.
 6. We need to know the maximum load capacity of the forklift before using it. => Chúng ta cần biết khả năng tải trọng tối đa của xe nâng trước khi sử dụng nó.
 7. The safety guidelines state that the maximum load on this platform is 500 pounds. => Hướng dẫn về an toàn nêu rõ rằng tải trọng tối đa trên nền tảng này là 500 pounds.
 8. The maximum load allowed in this elevator is clearly posted. => Tải trọng tối đa được cho phép trong thang máy này được hiển thị rõ ràng.
 9. You should never exceed the maximum load capacity of a trailer when towing it. => Bạn không nên vượt quá khả năng tải trọng tối đa của một xe moóc khi kéo nó.
 10. The crane operator must be aware of the maximum load that the crane can handle. => Người điều khiển cần phải biết về tải trọng tối đa mà cần có thể xử lý được.