Tải Đầy Xe Tải Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, tải đầy xe tải là Full Truckload, có phiên âm cách đọc là /fʊl ˈtrʌkloʊd/.

Tải đầy xe tải “Full Truckload” – viết tắt là “FTL”, là một loại dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong đó toàn bộ không gian và tải trọng của một xe tải hoặc một conteneur biển được sử dụng để vận chuyển một lượng hàng hóa lớn từ một điểm đến một điểm khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “tải đầy xe tải” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Full Load – Tải đầy.
 2. Full Container Load (FCL) – Tải đầy conteneur biển.
 3. Whole Truckload – Toàn bộ xe tải.
 4. Maximum Load – Tải tối đa.
 5. All-Inclusive Load – Tải bao gồm tất cả.
 6. Complete Shipment – Lô hàng hoàn chỉnh.
 7. Total Freight – Hàng hóa toàn bộ.
 8. Bulk Cargo – Hàng hóa nguyên khối.
 9. Full Trailer Load – Tải đầy xe trailer.
 10. Maximum Capacity Load – Tải đầy năng lực tối đa.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Full Truckload” với nghĩa là “tải đầy xe tải” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We need a Full Truckload of construction materials delivered to the job site. => Chúng ta cần giao một tải đầy xe tải vật liệu xây dựng tới công trường.
 2. Shipping a Full Truckload of perishable goods requires refrigerated trucks. => Vận chuyển một tải đầy xe tải hàng hóa dễ thối cần sử dụng xe tải có hệ thống làm lạnh.
 3. The company specializes in Full Truckload transportation services for industrial clients. => Công ty chuyên về dịch vụ vận chuyển tải đầy xe tải cho các khách hàng trong ngành công nghiệp.
 4. To meet the demand, we’re arranging for a Full Truckload of electronics to be shipped from the factory. => Để đáp ứng nhu cầu, chúng tôi đang sắp xếp vận chuyển một tải đầy xe tải sản phẩm điện tử từ nhà máy.
 5. Our shipping department can help you schedule a Full Truckload pickup for your cargo. => Bộ phận vận chuyển của chúng tôi có thể giúp bạn sắp xếp lấy hàng tải đầy xe tải cho hàng hóa của bạn.
 6. The Full Truckload service ensures that your goods won’t be mixed with other shipments. => Dịch vụ tải đầy xe tải đảm bảo rằng hàng hóa của bạn sẽ không bị trộn lẫn với các lô hàng khác.
 7. We offer competitive rates for Full Truckload shipments across the country. => Chúng tôi cung cấp giá cạnh tranh cho các lô hàng tải đầy xe tải trên khắp đất nước.
 8. The logistics team is responsible for coordinating Full Truckload deliveries to our distribution centers. => Đội ngũ logistics chịu trách nhiệm phối hợp việc giao hàng tải đầy xe tải tới các trung tâm phân phối của chúng tôi.
 9. This Full Truckload of fresh produce needs to be delivered to the grocery stores by tomorrow morning. => Tải đầy xe tải hàng sản phẩm tươi sạch này cần được giao tới các cửa hàng tạp hóa vào sáng mai.
 10. We’re experiencing delays with the Full Truckload shipment due to heavy traffic on the highway. => Chúng tôi đang gặp trở ngại với lô hàng tải đầy xe tải do giao thông nặng trên xa lộ.