Rủi Ro Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, rủi ro là Risk, có phiên âm cách đọc là /rɪsk/.

Rủi ro “Risk” là bất kỳ tác nhân nào có thể gây tổn hại sức khỏe và tính mạng cho con người, hay gây thiệt hại về tài sản hoặc môi trường.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “rủi ro” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Hazard – Nguy cơ
 2. Peril – Hiểm nguy
 3. Danger – Nguy hiểm
 4. Threat – Mối đe dọa
 5. Jeopardy – Nguy cơ, sự đe dọa
 6. Vulnerability – Sự dễ bị tổn thương
 7. Uncertainty – Sự không chắc chắn
 8. Riskiness – Sự mạo hiểm
 9. Exposure – Sự tiếp xúc với nguy cơ
 10. Predicament – Tình thế khó khăn, rắc rối

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Risk” với nghĩa là “rủi ro” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Investing in stocks carries a certain level of risk. => Đầu tư vào cổ phiếu mang theo một mức độ rủi ro nhất định.
 2. There is a significant risk of wildfires during the dry season. => Có nguy cơ lớn xảy ra cháy rừng trong mùa khô.
 3. He took a calculated risk by starting his own business. => Anh ấy đã mạo hiểm tính toán bằng cách bắt đầu kinh doanh riêng của mình.
 4. Driving without a seatbelt is a serious risk to your safety. => Lái xe không đeo dây an toàn là một rủi ro nghiêm trọng đối với sự an toàn của bạn.
 5. The project’s success carries a high financial risk. => Sự thành công của dự án mang theo một mức độ rủi ro tài chính cao.
 6. Climbing mountains involves a great deal of physical risk. => Leo núi liên quan đến một lượng lớn rủi ro về thể chất.
 7. If you don’t backup your data, you risk losing it all. => Nếu bạn không sao lưu dữ liệu của mình, bạn đang đối mặt với nguy cơ mất hết.
 8. Taking on too much debt can put your financial future at risk. => Nợ quá nhiều có thể đặt tương lai tài chính của bạn vào tình trạng rủi ro.
 9. The surgeon explained the risks and benefits of the medical procedure. => Bác sĩ phẫu thuật giải thích về các rủi ro và lợi ích của thủ tục y tế.
 10. Before making a decision, it’s important to assess the potential risks involved. => Trước khi đưa ra quyết định, việc đánh giá các rủi ro tiềm năng có thể xảy ra rất quan trọng.