Quản Lý Kho Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, quản lý kho là Warehouse manager, có phiên âm cách đọc là /ˈwɛrˌhaʊs ˈmænəʤər/.

Quản lý kho “Warehouse manager” có trách nhiệm tổ chức việc nhận, bảo quản và gửi hàng hóa nhập kho một cách an toàn và hiệu quả.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “quản lý kho” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Warehouse management – Quản lý kho
 2. Inventory management – Quản lý tồn kho
 3. Stock control – Kiểm soát hàng tồn
 4. Supply chain management – Quản lý chuỗi cung ứng
 5. Logistics management – Quản lý logistics
 6. Inventory control – Kiểm soát tồn kho
 7. Stock management – Quản lý hàng tồn
 8. Warehousing – Kho hóa
 9. Storekeeping – Quản lý cửa hàng
 10. Inventory supervision – Giám sát tồn kho

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Warehouse manager” với nghĩa là “quản lý kho” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The warehouse manager is responsible for overseeing all warehouse operations. => Quản lý kho chịu trách nhiệm giám sát tất cả hoạt động trong kho.
 2. Our warehouse manager ensures that inventory levels are maintained at optimal levels. => Quản lý kho của chúng tôi đảm bảo rằng mức tồn kho được duy trì ở mức tối ưu.
 3. The warehouse manager coordinates the receipt and dispatch of goods efficiently. => Quản lý kho điều phối việc nhận và phát hàng một cách hiệu quả.
 4. The warehouse manager is in charge of organizing the layout of the storage area. => Quản lý kho đảm nhiệm việc sắp xếp bố trí khu vực lưu trữ.
 5. Our warehouse manager is skilled at managing a team of warehouse workers. => Quản lý kho của chúng tôi có kỹ năng quản lý một nhóm công nhân kho.
 6. The warehouse manager is responsible for inventory accuracy and stock control. => Quản lý kho chịu trách nhiệm về độ chính xác của tồn kho và kiểm soát hàng tồn.
 7. The warehouse manager plays a crucial role in optimizing warehouse efficiency. => Quản lý kho đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất kho.
 8. The warehouse manager needs to ensure the safety of warehouse staff at all times. => Quản lý kho cần đảm bảo an toàn cho nhân viên kho suốt thời gian làm việc.
 9. Our warehouse manager implements efficient storage and retrieval systems. => Quản lý kho của chúng tôi triển khai các hệ thống lưu trữ và truy xuất hiệu quả.
 10. The warehouse manager liaises with suppliers to coordinate deliveries and shipments. => Quản lý kho liên hệ với các nhà cung cấp để phối hợp việc giao hàng và vận chuyển.