Quá Tải Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, quá tải là Overload, có phiên âm cách đọc là /ˈoʊvərloʊd/.

Quá tải “Overload” là một khái niệm mô tả tình trạng khi một hệ thống, thiết bị, hoặc nguồn tài nguyên được sử dụng ở mức độ hoặc quy mô vượt quá khả năng, giới hạn, hoặc sức chứa của nó.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “quá tải” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Overloaded – Quá tải
 2. Excessive – Quá mức
 3. Overburdened – Quá tải
 4. Overwhelmed – Bị áp lực quá độ
 5. Overused – Sử dụng quá mức
 6. Overworked – Làm việc quá nhiều
 7. Overextended – Kéo dài quá độ
 8. Overcommitted – Cam kết quá nhiều
 9. Superfluous – Dư thừa
 10. Redundant – Dư thừa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Overload” với nghĩa là “quá tải” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The computer system crashed due to an overload of data. => Hệ thống máy tính bị sụp đổ do quá tải dữ liệu.
 2. Her schedule is overloaded with meetings and deadlines. => Lịch làm việc của cô ấy quá tải với các cuộc họp và hạn chót.
 3. The power grid experienced an overload during the heatwave. => Lưới điện trải qua tình trạng quá tải trong đợt nắng nóng.
 4. The teacher tries not to overload students with too much homework. => Giáo viên cố gắng không quá tải học sinh bằng quá nhiều bài tập về nhà.
 5. The elevator stopped working because of an overload of passengers. => Cầu thang máy ngừng hoạt động vì quá tải số lượng hành khách.
 6. He suffered from burnout due to the overload of work. => Anh ấy bị mệt mỏi do quá tải công việc.
 7. The circuit breaker tripped because of an electrical overload. => Bộ ngắt mạch đã bật ra do quá tải điện.
 8. The website crashed because of an overload of traffic. => Trang web bị sụp đổ do quá tải lưu lượng truy cập.
 9. The gym was overloaded with people trying to get in shape for the summer. => Phòng tập thể dục quá tải với người dân cố gắng lấy lại vóc dáng cho mùa hè.
 10. The ambulance crew had to deal with an overload of emergency calls during the storm. => Đội cứu thương phải đối phó với quá tải cuộc gọi cấp cứu trong thời tiết bão.