Phiếu Tính Cước Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phiếu tính cước là Freight bill, có phiên âm cách đọc là /freɪt bɪl/.

Phiếu tính cước “Freight bill” là một tài liệu hoặc hóa đơn được sử dụng trong lĩnh vực vận tải và logistics để ghi chép thông tin về việc vận chuyển hàng hóa.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phiếu tính cước” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Bill of Lading (B/L) – Vận đơn.
 2. Freight invoice – Hóa đơn cước.
 3. Shipping invoice – Hóa đơn vận chuyển.
 4. Waybill – Phiếu vận đơn.
 5. Transport receipt – Biên nhận vận chuyển.
 6. Cargo bill – Hóa đơn hàng hóa.
 7. Consignment note – Phiếu giao hàng.
 8. Delivery receipt – Biên nhận giao hàng.
 9. Shipment document – Tài liệu gửi hàng.
 10. Shipping bill – Hóa đơn vận tải.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Freight bill” với nghĩa là “phiếu tính cước” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The freight bill includes charges for shipping your goods from the factory to the port. => Phiếu tính cước bao gồm phí vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến cảng.
 2. Please review the freight bill and make the payment as soon as possible to avoid any delays. => Vui lòng xem xét phiếu tính cước và thực hiện thanh toán càng sớm càng tốt để tránh trễ hẹn.
 3. The shipping company issued a freight bill for the transportation of our cargo. => Hãng vận chuyển đã phát hành phiếu tính cước cho việc vận chuyển hàng hóa của chúng tôi.
 4. We need to reconcile the freight bill with the shipping contract to ensure accuracy. => Chúng ta cần phải đối soát phiếu tính cước với hợp đồng vận chuyển để đảm bảo tính chính xác.
 5. The freight bill specifies the total cost of shipping, including handling fees. => Phiếu tính cước xác định tổng chi phí vận chuyển, bao gồm cả phí xử lý.
 6. Make sure the freight bill is properly signed and dated before submitting it for payment. => Hãy đảm bảo rằng phiếu tính cước đã được ký và ngày tháng đúng trước khi gửi nó để thanh toán.
 7. The accounting department is responsible for processing all incoming freight bills. => Phòng kế toán chịu trách nhiệm xử lý tất cả các phiếu tính cước đến.
 8. The customs authorities may request a copy of the freight bill during the inspection process. => Cơ quan hải quan có thể yêu cầu một bản sao của phiếu tính cước trong quá trình kiểm tra.
 9. Our logistics team reviews the freight bill to ensure that there are no discrepancies. => Bộ phận logistics của chúng tôi xem xét phiếu tính cước để đảm bảo không có sự không phù hợp nào.
 10. The freight bill contains important details about the shipment, such as weight, volume, and destination. => Phiếu tính cước chứa các thông tin quan trọng về lô hàng, như trọng lượng, dung tích và điểm đến.