Phí Xử Lý Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí xử lý hàng là Handling Fee, có phiên âm cách đọc là /ˈhændlɪŋ fiː/.

Phí xử lý hàng “Handling Fee” là một khoản phí được thu trong quá trình xử lý, di chuyển, và quản lý hàng hóa hoặc sản phẩm trong quá trình vận chuyển hoặc giao nhận.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí xử lý hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Handling fee: Phí xử lý hàng
 2. Processing charge: Phí xử lý
 3. Cargo handling fee: Phí xử lý hàng hóa
 4. Freight handling charge: Phí xử lý vận chuyển
 5. Goods handling cost: Chi phí xử lý hàng hóa
 6. Cargo processing fee: Phí xử lý hàng hóa
 7. Merchandise handling charge: Phí xử lý hàng hoá
 8. Handling expense: Chi phí xử lý
 9. Cargo processing cost: Chi phí xử lý hàng hóa
 10. Freight handling fee: Phí xử lý hàng vận chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Handling Fee” với nghĩa là “phí xử lý hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I was surprised by the high handling fee for shipping my package overseas. => Tôi đã ngạc nhiên trước mức phí xử lý hàng hóa cao khi gửi gói hàng của tôi đi nước ngoài.
 2. The handling fee is not included in the shipping cost and must be paid separately. => Phí xử lý hàng không được bao gồm trong chi phí vận chuyển và phải được thanh toán riêng.
 3. Please be aware that there is an additional handling fee for oversized items. => Vui lòng lưu ý rằng có một khoản phí xử lý hàng hóa bổ sung cho các mặt hàng quá kích thước.
 4. The handling fee covers the cost of sorting and processing incoming goods. => Phí xử lý hàng hóa bao gồm chi phí sắp xếp và xử lý hàng hóa đang nhập.
 5. Customers should inquire about the handling fee before confirming their order. => Khách hàng nên hỏi về phí xử lý hàng trước khi xác nhận đơn hàng của họ.
 6. The handling fee for fragile items is higher due to the extra care required. => Phí xử lý hàng hóa cho các mặt hàng dễ vỡ cao hơn do yêu cầu phải cẩn thận hơn.
 7. The handling fee for international shipping varies depending on the destination country. => Phí xử lý hàng hóa cho vận chuyển quốc tế thay đổi tùy thuộc vào quốc gia đích.
 8. The handling fee is a standard charge applied to all incoming shipments at the warehouse. => Phí xử lý hàng hóa là một khoản phí tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả hàng hóa đang nhập tại kho.
 9. The handling fee is waived for orders above a certain value as a promotional offer. => Phí xử lý hàng hóa được miễn phí cho các đơn hàng có giá trị trên một ngưỡng nhất định như một ưu đãi khuyến mãi.
 10. The handling fee for returning merchandise is the responsibility of the customer. => Phí xử lý hàng hóa cho việc trả lại sản phẩm là trách nhiệm của khách hàng.