Phí Thu Hộ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí thu hộ là Collection Charge, có phiên âm cách đọc là /kəˈlekʃən ʧɑrdʒ/.

Phí thu hộ “Collection Charge” là một khoản phí mà một tổ chức hoặc người thu hộ tính toán và thu thập từ khách hàng hoặc đối tác thương mại để đối phó với việc thu tiền hoặc các khoản thanh toán khác cho họ.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí thu hộ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Phí thu tiền mặt – Cash handling fee
 2. Phí thu phiếu – Check collection fee
 3. Phí thu nợ – Debt collection fee
 4. Phí thu hóa đơn – Bill collection fee
 5. Phí thu thanh toán – Payment collection fee
 6. Phí thu chi trả – Payment handling fee
 7. Phí thu thanh quyền – Fee for collection of rights
 8. Phí thu trả tiền – Refund collection fee
 9. Phí thu giao dịch – Transaction collection fee
 10. Phí thu tiền gửi – Deposit collection fee

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Collection Charge” với nghĩa là “phí thu hộ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The bank levied a collection charge for processing the payment. => Ngân hàng đã tính phí thu hộ để xử lý thanh toán.
 2. We were surprised by the high collection charge on our credit card bill. => Chúng tôi đã bất ngờ trước mức phí thu hộ cao trên hóa đơn thẻ tín dụng của chúng tôi.
 3. The collection charge is included in the total cost of the service. => Phí thu hộ đã được bao gồm trong tổng chi phí của dịch vụ.
 4. Please be aware that there may be a collection charge for this service. => Xin lưu ý có thể có một khoản phí thu hộ cho dịch vụ này.
 5. The collection charge will be deducted from the amount you receive. => Phí thu hộ sẽ được trừ đi từ số tiền bạn nhận được.
 6. Customers should inquire about the collection charge before making a payment. => Khách hàng nên hỏi về phí thu hộ trước khi thực hiện thanh toán.
 7. The collection charge varies depending on the method of payment. => Phí thu hộ thay đổi tùy theo phương thức thanh toán.
 8. We provide a breakdown of fees, including the collection charge, in our terms and conditions. => Chúng tôi cung cấp chi tiết các loại phí, bao gồm phí thu hộ, trong điều khoản và điều kiện của chúng tôi.
 9. The collection charge is non-refundable once the payment has been processed. => Phí thu hộ không được hoàn trả sau khi thanh toán đã được xử lý.
 10. Some banks may waive the collection charge for certain types of accounts. => Một số ngân hàng có thể miễn phí thu hộ cho các loại tài khoản cụ thể.