Phí Nâng Hạ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí nâng hạ là Lift On-Lift Off, có phiên âm cách đọc là /lɪft ɒn-lɪft ɒf/.

Phí nâng hạ “Lift On-Lift Off” là một khoản phí trong lĩnh vực vận tải và logistics, được tính khi hàng hóa cần được nâng lên hoặc hạ xuống từ tàu, container hoặc các phương tiện vận tải khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí nâng hạ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Lifting Fee – Phí Nâng Hạ.
 2. Hoisting Charge – Phí Nâng Hạ.
 3. Elevating Cost – Chi Phí Nâng Hạ.
 4. Crane Fee – Phí Sử Dụng Cần Cẩu.
 5. Handling Charge – Phí Xử Lý Nâng Hạ.
 6. Lifting Expense – Chi Phí Nâng Hạ.
 7. Rigging Fee – Phí Sử Dụng Thiết Bị Nâng Hạ.
 8. Elevation Cost – Chi Phí Nâng Hạ.
 9. Hoist Fee – Phí Sử Dụng Cơ Cấu Nâng.
 10. Nudging Cost – Chi Phí Thúc Đẩy (khi sử dụng máy móc để nâng hạ).

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Lift On-Lift Off” với nghĩa là “phí nâng hạ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Lift On-Lift Off charges for handling heavy machinery can be quite substantial. => Phí nâng hạ máy móc nặng có thể khá đáng kể.
 2. The port applies a standard Lift On-Lift Off fee for all containerized cargo. => Cảng áp dụng một mức phí nâng hạ tiêu chuẩn cho tất cả hàng hóa đóng gói trong container.
 3. The shipping company includes the Lift On-Lift Off costs in their shipping rates. => Công ty vận tải biển bao gồm chi phí nâng hạ trong mức giá vận chuyển của họ.
 4. Please provide an estimate of the Lift On-Lift Off expenses for this shipment. => Vui lòng cung cấp một ước tính về chi phí nâng hạ cho lô hàng này.
 5. We need to factor in the Lift On-Lift Off charges when calculating the total logistics cost. => Chúng ta cần tính vào phí nâng hạ khi tính toán tổng chi phí logistics.
 6. The Lift On-Lift Off operation requires specialized equipment. => Hoạt động nâng hạ đòi hỏi thiết bị chuyên dụng.
 7. The port authority increased the Lift On-Lift Off fees for oversized cargo. => Cơ quan cảng tăng phí nâng hạ cho hàng hóa quá kích thước.
 8. We’ll need to allocate a budget for the Lift On-Lift Off service in our logistics plan. => Chúng ta sẽ cần phân bổ một ngân sách cho dịch vụ nâng hạ trong kế hoạch logistics của chúng ta.
 9. The Lift On-Lift Off process is crucial for the safe handling of fragile goods. => Quy trình nâng hạ đóng mở quan trọng để xử lý hàng hóa dễ vỡ một cách an toàn.
 10. These are the estimated Lift On-Lift Off expenses, but they may vary depending on the specific requirements. => Đây là ước tính về chi phí nâng hạ đóng gói, nhưng chúng có thể thay đổi tùy theo yêu cầu cụ thể.