Phí Lấy Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí lấy hàng là Pickup Fee, có phiên âm cách đọc là /ˈpɪkʌp fiː/.

Phí lấy hàng “Pickup Fee” là khoản phí mà một người hoặc công ty phải trả khi họ yêu cầu hoặc thực hiện việc lấy một số hàng hoá từ một địa điểm cụ thể.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí lấy hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Pickup Charge: Phí Lấy Hàng
 2. Collection Fee: Phí Thu Hộ
 3. Retrieval Cost: Chi Phí Trích Xuất
 4. Removal Fee: Phí Di Dời
 5. Takeaway Cost: Chi Phí Mang Đi
 6. Extraction Charge: Phí Trích Rút
 7. Withdrawal Fee: Phí Rút Hàng
 8. Retrieval Charge: Phí Trích Xuất
 9. Loading Fee: Phí Đóng Hàng
 10. Gathering Cost: Chi Phí Thu Thập

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Pickup Fee” với nghĩa là “phí lấy hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I’d like to know the pickup fee for this service. => Tôi muốn biết phí lấy hàng cho dịch vụ này là bao nhiêu.
 2. The pickup fee is included in the overall shipping cost. => Phí lấy hàng đã được bao gồm trong tổng chi phí vận chuyển.
 3. Please be aware that there may be an additional pickup fee for remote areas. => Vui lòng lưu ý có thể có một khoản phí lấy hàng bổ sung cho các khu vực xa xôi.
 4. They offer free pickup, so there’s no pickup fee to worry about. => Họ cung cấp dịch vụ lấy hàng miễn phí, vì vậy không cần lo lắng về phí lấy hàng.
 5. The pickup fee for express delivery is higher than for standard shipping. => Phí lấy hàng cho giao hàng nhanh cao hơn so với giao hàng tiêu chuẩn.
 6. Is the pickup fee the same for all package sizes? => Phí lấy hàng có giống nhau cho tất cả các kích thước gói hàng không?
 7. You can find information about the pickup fee on their website. => Bạn có thể tìm thông tin về phí lấy hàng trên trang web của họ.
 8. The pickup fee will be deducted from your payment when you schedule a pickup. => Phí lấy hàng sẽ được trừ đi từ thanh toán của bạn khi bạn lên lịch lấy hàng.
 9. Some companies offer discounted pickup fees for regular customers. => Một số công ty cung cấp phí lấy hàng giảm giá cho khách hàng thường xuyên.
 10. Please confirm the pickup fee before finalizing your order. => Vui lòng xác nhận phí lấy hàng trước khi hoàn tất đơn đặt hàng của bạn.