Phí Dịch Vụ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí dịch vụ là Service fee, có phiên âm cách đọc là /ˈsɜrvəs fi/.

Phí dịch vụ là “Service fee” khoản được tính thêm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại các đơn vị kinh doanh lĩnh vụ dịch vụ.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí dịch vụ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Service Fee – Phí dịch vụ.
 2. Service Charge – Phí dịch vụ.
 3. Service Cost – Chi phí dịch vụ.
 4. Service Payment – Thanh toán dịch vụ.
 5. Service Price – Giá trị dịch vụ.
 6. Service Expense – Khoản chi dịch vụ.
 7. Service Levy – Thuế dịch vụ.
 8. Service Tariff – Mức thu dịch vụ.
 9. Service Costing – Chi phí tính dịch vụ.
 10. Service Fare – Giá cước dịch vụ.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Service fee” với nghĩa là “phí dịch vụ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The service fee for using the ATM of another bank can be quite high. => Phí dịch vụ khi sử dụng máy ATM của ngân hàng khác có thể khá cao.
 2. When booking a hotel room online, make sure to check if there are any additional service fees. => Khi đặt phòng khách sạn trực tuyến, hãy kiểm tra xem có bất kỳ phí dịch vụ bổ sung nào không.
 3. The service fee for processing credit card transactions is usually a small percentage of the total amount. => Phí dịch vụ để xử lý giao dịch thẻ tín dụng thường là một phần trăm nhỏ của tổng số tiền.
 4. Some airlines include the service fee in the ticket price, while others charge it separately. => Một số hãng hàng không bao gồm phí dịch vụ vào giá vé, trong khi các hãng khác tính riêng.
 5. The service fee for using the online payment gateway is $2 per transaction. => Phí dịch vụ khi sử dụng cổng thanh toán trực tuyến là 2 đô la mỗi giao dịch.
 6. You can avoid the service fee by paying your bills in person at the service center. => Bạn có thể tránh phí dịch vụ bằng cách thanh toán hóa đơn tại trung tâm dịch vụ.
 7. The service fee for expedited passport processing is higher than the standard processing time. => Phí dịch vụ để xử lý hộ chiếu nhanh hơn cao hơn so với thời gian xử lý tiêu chuẩn.
 8. The service fee for international wire transfers varies depending on the bank and destination. => Phí dịch vụ cho việc chuyển tiền quốc tế thay đổi tùy theo ngân hàng và điểm đến.
 9. Please note that the service fee is non-refundable even if you cancel your reservation. => Vui lòng lưu ý rằng phí dịch vụ không được hoàn lại ngay cả khi bạn hủy đặt phòng.
 10. The service fee covers the cost of maintenance and repair of the equipment. => Phí dịch vụ bao gồm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị.