Phí Cầu Đường Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, phí cầu đường là Toll fee, có phiên âm cách đọc là [tohl fee].

Phí cầu đường “Toll fee”, là một loại phí mà người sử dụng đường phải trả khi họ sử dụng cầu để đi qua hoặc đi qua các cửa ngõ trạm thu phí trên các tuyến đường cao tốc, cầu cạn, hay các tuyến đường đặc biệt khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “phí cầu đường” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Toll charge – Phí cầu đường
 2. Bridge toll – Phí cầu
 3. Road toll – Phí đường bộ
 4. Toll fee – Phí thu phát
 5. Toll payment – Thanh toán phí cầu đường
 6. Carpool fee – Phí đồng hành
 7. Turnpike fee – Phí cầu cạn
 8. Expressway toll – Phí cao tốc
 9. Highway toll – Phí đường cao tốc
 10. Toll booth charge – Phí trạm thu phí

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Toll fee” với nghĩa là “phí cầu đường” và dịch sang tiếng Việt:

 1. I had to pay a toll fee when I crossed the bridge to get to the other side of the city. => Tôi phải trả một khoản phí cầu đường khi tôi đi qua cầu để đến phía bên kia của thành phố.
 2. The toll fee for trucks is higher than for passenger cars on this highway. => Phí cầu đường cho xe tải cao hơn so với xe hơi du lịch trên con đường cao tốc này.
 3. Drivers should be aware of the toll fees and plan their budget accordingly for a long road trip. => Người lái xe cần biết đến phí cầu đường và lập kế hoạch ngân sách của họ phù hợp cho một chuyến đi xa.
 4. The toll booth collects the toll fees before allowing vehicles to enter the expressway. => Trạm thu phí thu tiền phí cầu đường trước khi cho phép xe vào cao tốc.
 5. To avoid paying toll fees, some people choose to take alternative routes that do not require tolls. => Để tránh trả phí cầu đường, một số người chọn lựa các tuyến đường thay thế không yêu cầu phí.
 6. The toll fee is calculated based on the distance traveled on the toll road. => Phí cầu đường được tính dựa trên khoảng cách đã đi trên đường có thu phí.
 7. Tourists should be aware of toll fees when planning their road trip through different states. => Du khách cần biết đến phí cầu đường khi lập kế hoạch cho chuyến đi đường qua các bang khác nhau.
 8. The toll fee helps fund the maintenance and expansion of the highway infrastructure. => Phí cầu đường giúp tài trợ cho việc bảo dưỡng và mở rộng cơ sở hạ tầng đường cao tốc.
 9. Many drivers use electronic toll payment systems to streamline the process of paying toll fees. => Nhiều người lái xe sử dụng hệ thống thanh toán phí cầu đường điện tử để tối ưu hóa quy trình trả phí.
 10. Before embarking on a road trip, it’s important to budget for toll fees as part of the overall travel expenses. => Trước khi bắt đầu chuyến đi đường, việc lập kế hoạch ngân sách cho phí cầu đường là một phần quan trọng của tổng chi phí du lịch.