Nhập Trạch Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, nhập trạch là Feng Shui, có phiên âm cách đọc là /fʌŋ ʃweɪ/.

Nhập trạch “Feng Shui” là một thuật ngữ dùng để mô tả quá trình hoặc hành động của người hoặc gia đình chuyển đến một nơi mới để ổn định và sinh sống. Điều này thường liên quan đến việc di chuyển từ một địa điểm hoặc quốc gia khác đến một nơi cư trú mới.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “nhập trạch” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Relocate – Di dời, Dời chỗ
 2. Move – Di chuyển
 3. Resettle – Tái định cư
 4. Transfer – Chuyển đổi
 5. Migrate – Di cư
 6. Change residence – Thay đổi nơi ở
 7. Settle in a new place – Định cư ở nơi mới
 8. Emigrate – Xuất cảnh
 9. Shift to a new location – Di chuyển đến vị trí mới
 10. Establish a new residence – Lập nơi cư trú mới

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Feng Shui” với nghĩa là “nhập trạch” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Feng Shui is the ancient art of harmonizing your surroundings to promote positive energy and well-being. => Nhập trạch là nghệ thuật cổ xưa điều hòa môi trường xung quanh bạn để thúc đẩy năng lượng tích cực và sức khỏe.
 2. Many people consult Feng Shui experts when designing their homes or offices to ensure a balanced and harmonious environment. => Nhiều người tư vấn với các chuyên gia nhập trạch khi thiết kế nhà cửa hoặc văn phòng để đảm bảo môi trường cân bằng và hài hòa.
 3. The principles of Feng Shui emphasize the importance of arranging furniture and decorations in a way that optimizes energy flow. => Các nguyên tắc của nhập trạch nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sắp xếp nội thất và trang trí một cách tối ưu để tối đa hóa dòng năng lượng.
 4. According to Feng Shui, the placement of mirrors can greatly influence the energy and atmosphere of a room. => Theo nhập trạch, vị trí đặt gương có thể ảnh hưởng lớn đến năng lượng và không khí của một căn phòng.
 5. Many businesses incorporate Feng Shui principles in their office designs to create a positive and productive work environment. => Nhiều doanh nghiệp tích hợp các nguyên tắc nhập trạch trong thiết kế văn phòng để tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.
 6. The practice of Feng Shui has a long history in Chinese culture and is believed to bring harmony and prosperity. => Thực hành nhập trạch có một lịch sử dài trong văn hóa Trung Quốc và được tin rằng mang lại sự hài hòa và thịnh vượng.
 7. Feng Shui consultants often provide guidance on colors, materials, and layout to enhance the energy of a space. => Các chuyên gia nhập trạch thường cung cấp hướng dẫn về màu sắc, vật liệu và bố cục để tăng cường năng lượng của một không gian.
 8. The Feng Shui of your bedroom can affect your sleep quality and overall well-being. => Nhập trạch của phòng ngủ của bạn có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và tình trạng sức khỏe tổng thể.
 9. Incorporating Feng Shui elements, such as flowing water or indoor plants, can create a more peaceful and inviting atmosphere in your home. => Kết hợp các yếu tố nhập trạch như nước chảy hoặc cây cảnh trong nhà có thể tạo ra một không gian yên bình và hấp dẫn hơn trong ngôi nhà của bạn.
 10. Feng Shui is not just about physical arrangements; it also encompasses the spiritual and energetic aspects of your environment. => Nhập trạch không chỉ liên quan đến sắp xếp vật lý; nó còn bao gồm các khía cạnh tâm linh và năng lượng của môi trường của bạn.