Nhà Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, nhà vận chuyển là Carrier, có phiên âm cách đọc là /ˈker. i. ər/.

Nhà vận chuyển “Carrier” là một đơn vị hoặc công ty chuyên vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách từ một địa điểm đến một địa điểm khác bằng cách sử dụng các phương tiện vận tải như tàu biển, tàu lửa, xe tải, máy bay, hoặc phương tiện vận tải khác.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “nhà vận chuyển” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Carrier – Nhà vận chuyển.
 2. Transporter – Người vận chuyển.
 3. Shipper – Người giao hàng
 4. Logistics Provider – Nhà cung cấp dịch vụ logistics.
 5. Freight Company – Công ty vận tải.
 6. Haulier – Người vận chuyển hàng hóa.
 7. Conveyer – Người truyền đạt.
 8. Cargo Carrier – Nhà vận chuyển hàng hóa.
 9. Freighter – Người vận chuyển.
 10. Shipment Handler – Người xử lý lô hàng.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Carrier” với nghĩa là “nhà vận chuyển” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The carrier is responsible for delivering the goods to the recipient’s address. => Nhà vận chuyển chịu trách nhiệm giao hàng đến địa chỉ của người nhận.
 2. The carrier offers a range of shipping options to meet the needs of customers. => Nhà vận chuyển cung cấp một loạt các lựa chọn vận chuyển để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 3. It’s important to check the carrier’s delivery schedule to ensure timely arrival of your package. => Quan trọng là kiểm tra lịch giao hàng của nhà vận chuyển để đảm bảo hàng hóa của bạn đến đúng thời gian.
 4. The carrier will provide a tracking number so you can monitor the status of your shipment. => Nhà vận chuyển sẽ cung cấp một số theo dõi để bạn có thể theo dõi tình trạng lô hàng của mình.
 5. The carrier’s delivery trucks are equipped with advanced GPS technology for accurate navigation. => Xe giao hàng của nhà vận chuyển được trang bị công nghệ GPS tiên tiến để điều hướng chính xác.
 6. The carrier is known for its reliable and efficient transportation services. => Nhà vận chuyển nổi tiếng với dịch vụ vận chuyển đáng tin cậy và hiệu quả.
 7. The carrier’s shipping rates vary depending on the weight and dimensions of the package. => Các mức giá vận chuyển của nhà vận chuyển thay đổi tùy theo trọng lượng và kích thước của gói hàng.
 8. Please contact the carrier’s customer service if you have any questions about your shipment. => Vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng của nhà vận chuyển nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về lô hàng của bạn.
 9. The carrier is responsible for ensuring that fragile items are handled with care during transit. => Nhà vận chuyển chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các mặt hàng dễ vỡ được xử lý cẩn thận trong quá trình vận chuyển.
 10. The carrier offers both domestic and international shipping services to cater to a wide range of customers. => Nhà vận chuyển cung cấp cả dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế để phục vụ một loạt khách hàng.