Nhà Cung Cấp Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, nhà cung cấp là Supplier, có phiên âm cách đọc là /səˈplaɪər/.

Nhà cung cấp “Supplier” là một tổ chức hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa, sản phẩm hoặc dịch vụ cho một tổ chức hoặc cá nhân khác, thường là cho một doanh nghiệp hoặc khách hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “nhà cung cấp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Supplier: Nhà cung cấp
 2. Vendor: Nhà cung cấp
 3. Provider: Nhà cung cấp
 4. Producer: Nhà sản xuất
 5. Seller: Người bán
 6. Distributor: Nhà phân phối
 7. Supplies: Sản phẩm cung cấp
 8. Source: Nguồn cung cấp
 9. Provider of goods: Nhà cung cấp hàng hóa
 10. Merchant: Thương gia

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Supplier” với nghĩa là “nhà cung cấp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Our supplier delivers fresh vegetables to the restaurant every morning. => Nhà cung cấp của chúng tôi giao hàng rau sạch đến nhà hàng mỗi sáng.
 2. The supplier of office equipment offers a wide range of products for businesses. => Nhà cung cấp thiết bị văn phòng cung cấp một loạt sản phẩm đa dạng cho các doanh nghiệp.
 3. We have a reliable supplier for computer components that we’ve been working with for years. => Chúng tôi có một nhà cung cấp đáng tin cậy cho các thành phần máy tính mà chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm.
 4. The supplier’s pricing is competitive in the market. => Giá cả của nhà cung cấp này cạnh tranh trên thị trường.
 5. We are in negotiations with a potential supplier for raw materials. => Chúng tôi đang đàm phán với một nhà cung cấp tiềm năng về nguyên liệu thô.
 6. The supplier’s products meet all the quality standards we require. => Sản phẩm của nhà cung cấp đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng mà chúng tôi yêu cầu.
 7. The automotive industry heavily relies on a network of reliable suppliers. => Ngành công nghiệp ô tô phụ thuộc mạnh vào một mạng lưới những nhà cung cấp đáng tin cậy.
 8. Our company is committed to establishing long-term relationships with our suppliers. => Công ty của chúng tôi cam kết xây dựng mối quan hệ dài hạn với những nhà cung cấp của chúng tôi.
 9. The supplier will handle the delivery of the new equipment to our facility. => Nhà cung cấp sẽ xử lý việc giao hàng của thiết bị mới đến cơ sở của chúng tôi.
 10. We are currently evaluating multiple suppliers to find the best fit for our needs. => Chúng tôi hiện đang đánh giá nhiều nhà cung cấp để tìm kiếm sự phù hợp tốt nhất cho nhu cầu của chúng tôi.