Người Bán Sỉ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, người bán sỉ là Wholesaler, có phiên âm cách đọc là /ˈhoʊlˌseɪlər/.

Người bán sỉ “Wholesaler”, là người hoặc tổ chức chuyên mua hàng hóa từ các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp lớn và sau đó bán chúng cho các nhà bán lẻ hoặc doanh nghiệp nhỏ hơn.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “người bán sỉ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Nhà phân phối – Distributor
 2. Đại lý phân phối – Distribution agent
 3. Người kinh doanh sỉ – Wholesale dealer
 4. Người phân phối – Supplier
 5. Người tiêu dùng sỉ – Wholesale customer
 6. Người mua số lượng lớn – Bulk buyer
 7. Nhà cung cấp sỉ – Wholesale supplier
 8. Nhà kinh doanh hàng sỉ – Wholesale merchant
 9. Đại lý sỉ – Wholesale agent
 10. Người buôn bán sỉ – Bulk seller

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Wholesaler” với nghĩa là “khi cơn mưa dần phai” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The wholesaler supplies our store with a wide variety of products at discounted prices. => Người bán sỉ cung cấp cửa hàng của chúng tôi với nhiều loại sản phẩm với giá giảm.
 2. As a wholesaler, they buy goods in bulk and then distribute them to retailers. => Là người bán sỉ, họ mua hàng số lượng lớn và sau đó phân phối chúng cho các nhà bán lẻ.
 3. The wholesaler is known for offering competitive prices to small businesses. => Người bán sỉ nổi tiếng vì cung cấp giá cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ.
 4. Many wholesalers require a minimum order quantity for each product. => Nhiều người bán sỉ yêu cầu số lượng đặt hàng tối thiểu cho mỗi sản phẩm.
 5. Our company sources its products from reliable wholesalers in the industry. => Công ty chúng tôi mua hàng từ các người bán sỉ đáng tin cậy trong ngành.
 6. The wholesaler offers a range of shipping options to accommodate different customer needs. => Người bán sỉ cung cấp một loạt các tùy chọn vận chuyển để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng.
 7. To become a successful wholesaler, one needs to build strong relationships with suppliers and retailers. => Để trở thành một người bán sỉ thành công, cần xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với các nhà cung cấp và nhà bán lẻ.
 8. The wholesaler is responsible for ensuring that the products are delivered to the retailers on time. => Người bán sỉ chịu trách nhiệm đảm bảo sản phẩm được giao đến các nhà bán lẻ đúng hạn.
 9. The wholesaler offers bulk discounts to businesses buying in large quantities. => Người bán sỉ cung cấp giảm giá cho các doanh nghiệp mua số lượng lớn.
 10. Working as a wholesaler requires a deep understanding of market trends and consumer demand. => Làm việc như một người bán sỉ đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về xu hướng thị trường và nhu cầu của người tiêu dùng.