Mô Tả Nội Dung Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, mô tả nội dung là Content Description, có phiên âm cách đọc là [ˈkɒn.tent dɪˈskrɪp.ʃən].

Mô tả nội dung “Content Description” là mô tả về những gì chứa trong một đối tượng hoặc vận chuyển trong lô hàng, thường được sử dụng trong ngành vận tải và giao hàng để mô tả các thành phần của lô hàng hoặc đơn hàng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “mô tả nội dung” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Product description – Mô tả sản phẩm
 2. Item details – Chi tiết mặt hàng
 3. Cargo description – Mô tả hàng hóa
 4. Inventory description – Mô tả hàng tồn kho
 5. Description of contents – Mô tả nội dung
 6. Content information – Thông tin nội dung
 7. Commodity description – Mô tả hàng hóa
 8. Item specification – Đặc tính mặt hàng
 9. Product information – Thông tin sản phẩm
 10. Cargo particulars – Thông tin hàng hóa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Content Description” với nghĩa là “mô tả nội dung” và dịch sang tiếng Việt:

 1. The Content Description on the shipping label should match the actual contents of the package. => Mô tả nội dung trên nhãn gửi hàng nên khớp với nội dung thực tế của bưu kiện.
 2. Please provide a detailed Content Description for customs clearance. => Vui lòng cung cấp một Mô tả nội dung chi tiết cho việc thông quan hải quan.
 3. The Content Description should accurately reflect the nature of the goods being shipped. => Mô tả nội dung nên phản ánh đúng bản chất của hàng hóa đang được gửi.
 4. When completing the customs forms, make sure the Content Description is clear and concise. => Khi điền vào biểu mẫu hải quan, hãy đảm bảo rằng Mô tả nội dung rõ ràng và ngắn gọn.
 5. The legible Content Description will help customs authorities assess the package more efficiently. => Mô tả nội dung dễ đọc sẽ giúp cơ quan hải quan đánh giá bưu kiện một cách hiệu quả hơn.
 6. Include a Content Description sheet with your shipment to facilitate customs inspection. => Hãy kèm theo một tờ Mô tả nội dung trong lô hàng của bạn để thuận tiện cho việc kiểm tra của hải quan.
 7. It’s important to provide an accurate Content Description for import regulations compliance. => Việc cung cấp Mô tả nội dung chính xác là quan trọng để tuân thủ quy định nhập khẩu.
 8. The shipping company requires a clear Content Description to ensure smooth delivery. => Công ty vận chuyển yêu cầu một Mô tả nội dung rõ ràng để đảm bảo việc giao hàng trôi chảy.
 9. The Content Description should list all items included in the shipment. => Mô tả nội dung nên liệt kê tất cả các mặt hàng trong lô hàng.
 10. The Content Description in your online store should match the actual product features. => Mô tả nội dung trên cửa hàng trực tuyến của bạn nên khớp với các đặc điểm thực tế của sản phẩm.