Mã Hàng Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, mã hàng là Item code, có phiên âm cách đọc là /’aɪtəm koʊd/.

Mã hàng “Item code” là ký hiệu bằng một dãy chữ số nguyên thể hiện như một thẻ để chứng minh hàng hóa về xuất xứ sản xuất, lưu thông của nhà sản xuất trên một quốc gia (vùng) này tới các thị trường trong nước hoặc đến một quốc gia (vùng) khác trên khắp các châu lục.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “mã hàng” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Product code: Mã sản phẩm.
 2. SKU (Stock Keeping Unit): Đơn vị duy trì tồn kho.
 3. Part number: Số phần.
 4. Article number: Số bài viết.
 5. Catalog number: Số catalog.
 6. Identification code: Mã nhận dạng.
 7. Item number: Số mặt hàng.
 8. Reference code: Mã tham khảo.
 9. Inventory code: Mã tồn kho.
 10. Identifier: Mã xác định.

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Item code” với nghĩa là “mã hàng” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Please provide the item code for the product you wish to order. => Vui lòng cung cấp mã hàng cho sản phẩm bạn muốn đặt hàng.
 2. The item code can be found on the product label. => Mã hàng có thể được tìm thấy trên nhãn sản phẩm.
 3. Each item in our inventory has a unique item code for easy tracking. => Mỗi mặt hàng trong kho hàng của chúng tôi đều có một mã hàng duy nhất để dễ dàng theo dõi.
 4. You can search for products on our website using their item codes. => Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm trên trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng mã hàng của chúng.
 5. Please double-check the item code to ensure accurate ordering. => Vui lòng kiểm tra lại mã hàng để đảm bảo đặt hàng chính xác.
 6. The item code will help us identify the exact product you are referring to. => Mã hàng sẽ giúp chúng tôi xác định sản phẩm chính xác bạn đang đề cập.
 7. Do you have the item code for the replacement part you need? => Bạn có mã hàng cho bộ phận thay thế bạn cần không?
 8. Our inventory management system relies on accurate item codes for efficient operations. => Hệ thống quản lý kho hàng của chúng tôi dựa trên các mã hàng chính xác để hoạt động hiệu quả.
 9. Please include the item code in your inquiry so that we can assist you better. => Vui lòng bao gồm mã hàng trong yêu cầu của bạn để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn.
 10. The item code is essential for both order processing and inventory management. => Mã hàng là mấu chốt cho cả quá trình xử lý đơn hàng và quản lý hàng tồn kho.