Mã Dự Án Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, mã dự án là Project ID, có phiên âm cách đọc là [ˈprɒdʒekt aɪˈdiː].

Mã dự án “Project ID” là một chuỗi ký tự hoặc số hoặc một loạt các ký tự và số được sử dụng để định danh và phân biệt giữa các dự án khác nhau trong quản lý dự án và quản lý công việc.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “mã dự án” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Mã công trình – Project Code
 2. Mã số dự án – Project Number
 3. Mã quản lý dự án – Project Management ID
 4. Mã xác định dự án – Project Identifier
 5. Mã dự án đặc biệt – Special Project Code
 6. Mã dự án duy nhất – Unique Project Code
 7. Mã dự án trong hệ thống – System Project Code
 8. Mã dự án tiêu biểu – Standard Project ID
 9. Mã quản lý công trình – Construction Management Code
 10. Mã dự án theo quy định – Regulatory Project Code

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Project ID” với nghĩa là “mã dự án” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Project ID: P12345 => Mã dự án: P12345
 2. Please provide your Project ID to access the project documentation. => Vui lòng cung cấp mã dự án của bạn để truy cập tài liệu dự án.
 3. The Project ID is a unique identifier for each project in our database. => Mã dự án là một định danh duy nhất cho mỗi dự án trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 4. You can find the Project ID on the project summary page. => Bạn có thể tìm thấy mã dự án trên trang tổng kết dự án.
 5. Each team member has been assigned a specific Project ID for tracking purposes. => Mỗi thành viên nhóm đã được gán một mã dự án cụ thể cho mục đích theo dõi.
 6. Please make sure to include your Project ID in all project-related communications. => Vui lòng đảm bảo bao gồm mã dự án của bạn trong tất cả các giao tiếp liên quan đến dự án.
 7. The Project ID format consists of a letter followed by a series of numbers. => Định dạng mã dự án bao gồm một chữ cái tiếp theo là một loạt các số.
 8. If you have any questions about your Project ID, please contact the project manager. => Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về mã dự án của mình, vui lòng liên hệ với quản lý dự án.
 9. We use the Project ID to organize and track the progress of multiple projects. => Chúng tôi sử dụng mã dự án để tổ chức và theo dõi tiến độ của nhiều dự án.
 10. The Project ID is an essential part of our project management system. => Mã dự án là một phần quan trọng của hệ thống quản lý dự án của chúng tôi.