Luân Chuyển Hàng Hóa Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, luân chuyển hàng hóa là Freight Rotation, có phiên âm cách đọc là [freɪt roʊˈteɪʃən].

Luân chuyển hàng hóa “Freight Rotation” là một quá trình trong ngành vận tải và logistics, trong đó hàng hóa hoặc tải trọng được thường xuyên thay đổi hoặc “luân phiên” qua nhiều phương tiện vận chuyển hoặc điểm trung chuyển khác nhau trên hành trình của chúng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “luân chuyển hàng hóa” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Freight Rotation: Luân chuyển hàng hóa
 2. Cargo Rotation: Luân chuyển hàng hóa
 3. Goods Shuffling: Sắp xếp hàng hóa
 4. Cargo Redistribution: Phân phối lại hàng hóa
 5. Load Shifting: Dời chất hàng
 6. Freight Reallocation: Phân chia lại hàng hóa
 7. Cargo Translocation: Di chuyển hàng hóa
 8. Goods Transfer: Chuyển giao hàng hóa
 9. Cargo Reassignment: Chuyển chất hàng
 10. Freight Reshuffling: Sắp xếp lại hàng hóa

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Freight Rotation” với nghĩa là “luân chuyển hàng hóa” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Efficient freight rotation helps maximize the use of transportation assets. => Luân chuyển hàng hóa hiệu quả giúp tối đa hóa việc sử dụng tài sản vận tải.
 2. Cargo shuffling and freight rotation are key strategies in our supply chain management. => Sắp xếp hàng hóa và luân chuyển hàng hóa là chiến lược quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng của chúng tôi.
 3. Freight rotation is essential for ensuring timely deliveries and minimizing delays. => Luân chuyển hàng hóa là điều quan trọng để đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và giảm thiểu sự trễ.
 4. Our logistics team is responsible for coordinating freight rotation activities. => Đội ngũ logistics của chúng tôi chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động luân chuyển hàng hóa.
 5. Freight rotation at our distribution center optimizes our delivery process. => Luân chuyển hàng hóa tại trung tâm phân phối của chúng tôi tối ưu hóa quá trình giao hàng.
 6. Proper freight rotation ensures that perishable goods are delivered fresh to customers. => Luân chuyển hàng hóa đúng cách đảm bảo rằng hàng hóa dễ hỏng được giao tươi mới đến khách hàng.
 7. The success of our global operations relies on efficient freight rotation strategies. => Sự thành công của hoạt động toàn cầu của chúng tôi phụ thuộc vào chiến lược luân chuyển hàng hóa hiệu quả.
 8. Freight rotation involves moving goods between different modes of transport. => Luân chuyển hàng hóa liên quan đến việc di chuyển hàng hóa giữa các phương tiện vận chuyển khác nhau.
 9. Our company has implemented advanced technology to optimize freight rotation processes. => Công ty của chúng tôi đã triển khai công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa quy trình luân chuyển hàng hóa.
 10. Freight rotation helps us respond quickly to changes in demand and distribution needs. => Luân chuyển hàng hóa giúp chúng tôi phản ứng nhanh chóng trước sự thay đổi trong nhu cầu và yêu cầu phân phối.