Loại Dịch Vụ Tiếng Anh Là Gì?

Trong Tiếng Anh, loại dịch vụ là Type of service, có phiên âm cách đọc là [taɪp əv ˈsɜːrvɪs].

Loại dịch vụ “Type of service” là một mô tả về loại hình hoặc phạm vi các dịch vụ mà một tổ chức hoặc doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng hoặc người tiêu dùng.

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “loại dịch vụ” và cách dịch sang tiếng Anh:

Dưới đây là một số từ đồng nghĩa với “loại dịch vụ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Service category – Loại hạng dịch vụ
 2. Service type – Loại hình dịch vụ
 3. Service classification – Phân loại dịch vụ
 4. Service offering – Ưu đãi về dịch vụ
 5. Service class – Lớp dịch vụ
 6. Service sector – Ngành công nghiệp dịch vụ
 7. Service variety – Sự đa dạng về dịch vụ
 8. Service range – Phạm vi của dịch vụ
 9. Service division – Bộ phận chuyên về dịch vụ
 10. Service segment – Đoạn hình về dịch vụ

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Type of service” với nghĩa là “loại dịch vụ” và dịch sang tiếng Việt:

 1. We offer a wide range of shipping services. Please select the type of service that best suits your needs. => Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ vận chuyển. Vui lòng chọn loại dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
 2. The website provides information about various types of services offered by the company. => Trang web cung cấp thông tin về nhiều loại dịch vụ mà công ty cung cấp.
 3. The type of service you choose will determine the delivery time and cost. => Loại dịch vụ bạn chọn sẽ quyết định thời gian giao hàng và chi phí.
 4. They offer different types of services tailored to different customer needs. => Họ cung cấp các loại dịch vụ khác nhau được điều chỉnh cho các nhu cầu khách hàng khác nhau.
 5. It’s essential to understand the type of service you’re paying for before making a booking. => Rất quan trọng hiểu rõ loại dịch vụ bạn đang trả tiền trước khi đặt hàng.
 6. The type of service agreement should be reviewed carefully to ensure it meets your requirements. => Hợp đồng loại dịch vụ nên được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo nó đáp ứng yêu cầu của bạn.
 7. Our company offers various types of services including express shipping and standard delivery. => Công ty chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau, bao gồm giao hàng nhanh và giao hàng tiêu chuẩn.
 8. You can customize the type of service you want based on your preferences. => Bạn có thể tùy chỉnh loại dịch vụ mà bạn muốn dựa trên sở thích của bạn.
 9. The type of service they offer is known for its reliability and efficiency. => Loại dịch vụ mà họ cung cấp được biết đến với sự đáng tin cậy và hiệu quả.
 10. We have a dedicated team to assist you in choosing the right type of service for your shipment. => Chúng tôi có một đội ngũ chuyên dụng để hỗ trợ bạn trong việc chọn loại dịch vụ phù hợp cho lô hàng của bạn.